SOŠ Handlová

 • Vážení rodičia,
  pozývame Vás na rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v termíne
  od 9.12. do 13.12.2019. 

  Presný termín pre jednotlivé triedy upresní triedny učiteľ.

   

   
 • V mesiaci november v rámci kariérového poradenstva sa uskutočnili nasledovné akcie

  • GAUDEAMUS – NITRA 5. 11. 2019
   Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania sa uskutočnil 5. – 6. 11. 2019. Ľudia v stánkoch škôl boli pripravení našim žiakom odpovedať na ich otázky. Študenti a absolventi VŠ sa radi podelili so svojimi skúsenosťami. VŠ na prednáškach predstavili od ponuky odborov, cez možnosti ubytovania až po mimoškolské aktivity. Čítať ďalej...  
  • Odborná stáž projektu Erasmus + KA1 v Írskom meste Cork
   "Medzinárodné mobility – nástroj získavania odborných skúseností"

   V termíne od 13. 10. – 26. 10. 2019 dostali vo výberovom konaní vybraní 8 žiaci 4. A triedy a 4 žiaci 3. A triedy odboru bilingválna obchodná akadémia možnosť rozšíriť si svoje teoretické, praktické odborné a najmä jazykové skúsenosti priamo na rôznych prevádzkach v druhom najväčšom írskom meste Cork, či prímestských častiach Ballincollig a Bishopstown. Väčšina žiakov pracovala pre spoločnosti, ktorých primárnym cieľom nebolo vykazovať zisk, ale ziskom z priameho predaja charitatívnym spôsobom podporiť určitú skupinu znevýhodnených ľudí. O akú konkrétnu skupinu ľudí sa jedná sa môže každý záujemca dozvedieť priamo z názvu prevádzky, alebo z propagačného materiálu umiestneného v jej vnútorných priestoroch.

   Čítať ďalej...  

V mesiaci november v rámci kariérového poradenstva sa uskutočnili nasledovné akcie

 • GAUDEAMUS – NITRA 5. 11. 2019
  Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania sa uskutočnil 5. – 6. 11. 2019. Ľudia v stánkoch škôl boli pripravení našim žiakom odpovedať na ich otázky. Študenti a absolventi VŠ sa radi podelili so svojimi skúsenosťami. VŠ na prednáškach predstavili od ponuky odborov, cez možnosti ubytovania až po mimoškolské aktivity. Na veľtrhu Gaudeamus je veľká príležitosť stretnúť sa s univerzitami celého sveta. Súčasťou veľtrhu bolo zriadené aj poradenské centrum pre záujemcov o štúdium vo Veľkej Británii, ktoré pomáhalo so všetkým , od voľby školy, cez prijímacie konanie, až po hľadanie ubytovania a leteniek. Nerozhodní študenti mali možnosť využiť poradenský servis.
 • Žilinská univerzita – strojnícka fakulta
  Žilinská univerzita v Žiline je slovenská verejná škola univerzitného typu. Poskytuje vzdelanie v bakalárskych, inžinierskych/magisterských a doktorantských študijných programoch. V súčasnosti má sedem fakúlt. Dňa 6. 11. 2019 na našej škole bola odprezentovaná strojnícka fakulta žiakom IV.E a IV. C triedy. Žiaci mali možnosť získať informácie o využití alternatívnych zdrojov energie, nízkonákladových možnostiach bývania, úlohách strojníckej fakulty v uvedenej problematike, uplatnení absolventov v praxi nielen doma ale aj v zahraničí. Naši žiaci boli pozvaní na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil 20.11.2019 v Žiline.
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  8. 11. 2019 žiakom V.A a IV.A triedy naše bývalé absolventky bilingválnej obchodnej akadémie odprezentovali možnosť štúdia v Českej republike. Fakulta multimediálnych komunikácií v študijnom programe Mediální a komunikační studia, odbor Marketingové komunikace ponúka možnosť štúdia v anglickom jazyku, preto táto prezentácia bola určená žiakom bilingválnej OA. Absolventi majú uplatnenie v reklamných agentúrach, v médiách, kultúrnej a umeleckej sfére. Študentky nám okrem študijných povinností predstavili mesto Zlín a možnosti bývania a využitia voľného času.
 • Paneurópska vysoká škola
  Táto VŠ sa etabluje ako vysoká škola, ktorá poskytuje kvalitné vzdelanie zo strany vysokoodborného pedagogického zboru, ktorý tvoria experti v oblasti, ktorú prednášajú. Miestnosti ako Laboratórium Priemysel 4.0 a Big Data, Laboratórium virtuálnej a rozšírenej reality, Psychodiagnostická knižnica, Pojednávacia miestnosť na súdne spory či Mediálne centrum v ktorých sa študuje prispievajú k tomu, že študenti už počas štúdia majú reálne skúsenosti so svojim odborom. PEVŠ je súkromnou vysokou školou, kde výška ročného štúdia sa pohybuje od 1980 €. Školné je možné rozdeliť na semestrálne či mesačné splátky. Prezentácia PEVŠ bola ponúknutá všetkým žiakom končiacich ročníkov, ktorí prejavili záujem.
 • Právnická Fakulta Trnavskej univerzity

  Tak ako každý rok, aj teraz nás Trnavská univerzita pozvala na celodennú stáž právnickej fakulty „cesta do hlbín štúdia práva“. Celodenná stáž je určená hlavne študentom bilingválnej OA a záujemcom o štúdium práva. Fakulta ponúka dennú aj externú formu štúdia na bakalárskom, magisterskom a doktorantskom štúdiu. Žiaci mali možnosť vypočuť si prednášky z oblasti trestného, občianskeho práva, z dejín práva (čarodejníctvo a bosoráctvo v 16. st.), prednášku o možnosti štúdia v zahraničí v rámci projektu ERASMUS. VŠ našich žiakov informovala o požiadavkách na prijímacie konanie a o možnosti uplatnenia absolventov v praxi.
 • Návšteva NR SR – možnosť vykonávania odbornej stáže

  Dňa 15.11.2019 sme vďaka podpore programu Erazmus+ zorganizovali exkurziu pre študentov našej školy (3. , 4. ročník a pomaturitné štúdium) do hlavného mesta Slovenskej republiky. Navštívili sme Národnú radu SR. Počas prehliadky sme sa oboznámili s históriou vzniku štátu, budovy NR a symbolmi nášho štátu. Vstúpili sme aj do niektorých miestností Národnej rady, ako je rokovacia sála, rokovacia sála výborov, ktoré nie sú dostupné verejnosti. Súčasťou programu bol aj zaujímavý dokument o tzv. Nežnej revolúcii, ktorej 30. výročie si tento rok pripomíname. Žiaci mali možnosť sa vidieť prácu stážistky pre styk s verejnosťou, ktorá ich informovala ako získať odbornú stáž v NR SR, aké dokumenty má uchádzač o stáž zaslať Národnej rade. O stáž v NR SR sa môže uchádzať študent VŠ v druhom ročníku prvého stupňa vysokoškolského vzdelania.
 • JobSpoTT – Trnava
  JobspoTT je najväčší veľtrh práce v regióne Trnavy a širšom okolí. Návštevníkom podujatia prináša nielen informácie o voľných pracovných miestach, platoch a benefitoch ale aj prehľad o zamestnávateľoch, ich kultúre, či nových technológiách, ktoré využívajú. Budúcnosť patrí informovaným. Veľtrh práce sa uskutočnil 13.11.2019 a zúčastnili sa ho žiaci technického lýcea, bilingválnej OA, sociálno-právnej činnosti.
 • Burza práce a informácií
  Podujatie sa uskutočnilo 21. 11.2019 v športovej hale v Prievidzi a malo regionálny charakter. Účastníkmi boli zamestnávatelia a stredné školy z nášho okresu. Žiaci končiacich ročníkov mali možnosť nadviazať kontakt so zamestnávateľmi, ktorí ponúkajú voľné pracovné miesta v našom regióne. Tejto akcie sa zúčastnili žiaci končiacich ročníkov, ktorí mali záujem sa oboznámiť s ponukou práce zamestnávateľov v oblasti Hornej Nitry.