SOŠ Handlová

 • Vážení rodičia,

  dňa 27.9.2018 sa uskutočnia schôdzky rodičovského združenia, na ktoré Vás pozývame

  - 16.00 hod. - Plenárna schôdza v kinosále školy - len pre 1. ročník

  - 16.30 hod. - Triedne schôdze

  - 17.15 hod. - Zasadnutie Rady rodičov, učebňa A 310

  - 18.00 - Zasadnutie Rady školy

   
 • Maturita 2019

  Kód školy: 633015

  Základné informácie:

  Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2018/2019 upravuje školský zákon č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠ SR č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. a vyhlášky 113/2015 Z. z.,  zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve.

  Čítať ďalej...  
 • Odborný remeselnícky kemp elektrikárov v Plzni

  SOUE v Plzni bolo poverené organizáciou Remeselníckeho kempu pre elektrikárov, ktorý sa uskutočnil v dňoch 19.6 až 22.6.2018. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov, z ktorých dvaja žiaci z 1.D odboru mechatronika Adam KIEPEŠ a Denis BLAHO reprezentovali našu školu.

  Čítať ďalej...  
 • Projekt Erasmus+
  Odborná stáž študentov v Talline

  V dňoch 14.5. až 30.5. 2018 sa 12 študentov študijných odborov technické lýceum a mechanik počítačových sieti zúčastnilo odbornej stáže v medzinárodnom projekte Erasmus+ v Talline – Estónsko. Študenti mali možnosť poznať naozaj dynamické moderné hlavné mesto, kde bolo vidieť spojenie historickej časti mesta s modernou architektúrou 21. storočia tvorenej hlavne kombináciou skla a ocele. Odborná časť stáže sa realizovala v Polytechnickej škole - moderne vybavenej zameranej na technické odbory od fotografie, grafiky, programovania až po elektrotechniku. Naši študenti si postupne prešli jednotlivé odborné predmety danej školy, kde preukázali výborné odborné aj jazykové zručnosti.

  Čítať ďalej...  
 • TULACK, JA Firma úspešná

  TULACK JA Firma, pôsobila na Strednej odbornej škole v Handlovej v rámci voliteľného predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu v našej 5.A triede. Pripravili a zorganizovali sme výlety (Budapešť, Bachledova dolina), ktoré nadchli nielen našich študentov ale i učiteľov.

  Čítať ďalej...  
IT Akadémia


Nový študijný odbor pre školský rok 2018/2019
pre dievčatá aj chlapcov

2561 M Informačné a sieťové technológie

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

Viac o odbore Informačné a sieťové technológie - www, video

čítaj ďalej...

 

 

Nové tepelné čerpadlo a inteligentné elektroinštalácie

Stredná odborná škola Handlová získala finančné prostriedky na vybavenie dvoch odborných učební. Slovenské elektrárne podporili formou finančného daru a príspevku z 2% dva projekty školy.

Prostredníctvom finančného daru od Slovenských elektrární sa nám podarilo inovovať odbornú učebňu inteligentných elektroinštalácií a zároveň technicky dovybaviť systém X Comfort o prvky centrálneho riadenia systému. Cieľom projektu bolo rozšírenie existujúcej technológie o monitorovací a riadiaci systém a o komponenty, ktoré zabezpečujú spoluprácu systému na sieťovej úrovni.

Systém inteligentnej elektroinštalácie využívame pri technických odboroch, v procese výučby odborného výcviku i počas praktického vyučovania v jednotlivých študijných a učebných odboroch. Sprístupnili sme ďalšie komponenty rádio-frekvenčného systému X Comfort s orientáciou na centrálne riadenie systému. Prostredníctvom zapojenia príslušných komponentov si študenti môžu vyskúšať: spínanie a stmievanie osvetlenia, ovládanie roliet, žalúzií, ovládanie systému hlasom alebo povelom z diaľkového ovládača, simuláciu prítomnosti osôb rozsvecovaním a zhasínaním svetiel, ovládanie prostredníctvom IR (infrared) diaľkového ovládača, automatizáciu vykurovania a klimatizácie, ovládanie ľubovoľných spotrebičov či vytváranie svetelných scén. Žiaci si tak prostredníctvom nových technológií zvyšujú odborné vedomosti z oblasti elektroinštalácií.

 

Po inovácii sieťových technológií a inteligentných elektroinštalácií sme sa upriamili na implementovanie problematiky obnoviteľných zdrojov energie do výučby. Vďaka príspevku z 2% od Slovenských elektrární sme zmodernizovali učebňu odborného výcviku technológiou tepelného čerpadla s výkonom 8 kW s prvkami snímacej, riadiacej a regulačnej techniky. Technológia je určená ako montážne a demonštračné zariadenie pre výučbu žiakov technických odborov s dôrazom na inštaláciu, prevádzku a odstraňovanie závad v okruhoch tepelného čerpadla. Učebná pomôcka prispela k zmodernizovaniu odborného pracoviska a dovybaveniu odbornej učebne. Zároveň napomohla k zvýšeniu kvality praktického vzdelávania a rozšíreniu možností získavania nových poznatkov.

Počas realizácie projektov prebehlo aj regionálne kolo medzinárodnej súťaže, ktorú vyhlásila skupina ENEL pod názvom Play energy. Strednú odbornú školu Handlová reprezentoval žiak Tomáš Malina, ktorý sa zapojil s projektom pod názvom Malá veterná elektráreň a v regionálnom kole sa umiestnil na peknom 2.mieste. Postúpil do národného kola, ktoré sa uskutoční v januári 2014.

 

Mgr. Patrícia Steinhublová