SOŠ Handlová

 • "Čistá energia - zelené riešenie pre Európu"

  Tretie nadnárodné stretnutie spojené s krátkodobou školiacou aktivitou študentov sa v rámci projektu „Čistá energia- zelené riešenie pre Európu“ uskutočnilo na pôde partnerskej školy v Novej Gorici v Slovinsku v termíne 19. 03. - 23.03. 2018. Zúčastnilo sa ho všetkých sedem projektových partnerov.

  Na začiatku projektového stretnutia študenti jednotlivých partnerských škôl odprezentovali vopred pripravené prezentácie o čistej energii a o efektívnom využití obnoviteľných zdrojov energie v inteligentnej domácnosti.

  Čítať ďalej...  
 •  Darovanie krvi

  27. marec 2018 – na pôde našej školy sa uskutočnilo opäť darovanie krvi, výnimočná akcia. Študenti si uvedomili, že v živote človeka je veľmi dôležité všímať si aj iných, veď koľkí potrebujú pomoc od druhých. Krv znamená pre mnohých ľudí „dar života“, pretože podstupujú rôzne operácie, utrpeli úraz, či potrebujú krv pre liečbu svojho ochorenia. Vyše 50 študentov nabralo odvahu a rozhodli sa darovať krv. Odmena za tento nesebecký čin nebola materiálna, ale pocit vykonaného dobrého skutku ju určite prekonal. Vďaka nim si Národná transfúzna stanica Martin odniesla z našej školy nemalé množstvo vzácnej tekutiny, ktorá určite zachráni nejeden ľudský život.

  Čítať ďalej...  
 • Vážení rodičia,

  dňa 19.4.2018 o 16.00 hod. sa uskutočnia triedne schôdzky rodičovského združenia.

  Rada rodičov sa uskutoční 19.4.2018 o 17.00 hod. v učebni A310.

  Rada školy sa uskutoční 19.4.2018 o 18.00 hod. v učebni A310.

   
 • IX. ročník súťaže Ekonomický tím

  Dňa 28.3.2018 sa v audioučebni našej školy konal 9.ročník inovovanej súťaže "Ekonomický tím". Zúčastnilo sa jej 5 trojčlenných družstiev zo všetkých ročníkov a odborov, v ktorých je dominantným predmetom ekonomika.

  Súťažiace tímy riešili nielen odborné testy, ale hravou formou preukazovali svoju šikovnosť a zdatnosť v rôznych zábavných kolách, ktoré súviseli s ekonomikou (napr. doplňovačka, úlohy na odhad, reťazovka, znalosť krajín EÚ, prehľad o bankovkách, logách firiem, politikov , atď.).

  Čítať ďalej...  
 • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

  Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa bude konať v dňoch 16.4. až 19.4.2018 - organizácia PČOZ 2018

  Zoznam študentov je na nástenke bloku "A".

   
IT Akadémia


Nový študijný odbor pre školský rok 2018/2019
pre dievčatá aj chlapcov

2561 M Informačné a sieťové technológie

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

Viac o odbore Informačné a sieťové technológie - www, video

čítaj ďalej...

 

 

Nové tepelné čerpadlo a inteligentné elektroinštalácie

Stredná odborná škola Handlová získala finančné prostriedky na vybavenie dvoch odborných učební. Slovenské elektrárne podporili formou finančného daru a príspevku z 2% dva projekty školy.

Prostredníctvom finančného daru od Slovenských elektrární sa nám podarilo inovovať odbornú učebňu inteligentných elektroinštalácií a zároveň technicky dovybaviť systém X Comfort o prvky centrálneho riadenia systému. Cieľom projektu bolo rozšírenie existujúcej technológie o monitorovací a riadiaci systém a o komponenty, ktoré zabezpečujú spoluprácu systému na sieťovej úrovni.

Systém inteligentnej elektroinštalácie využívame pri technických odboroch, v procese výučby odborného výcviku i počas praktického vyučovania v jednotlivých študijných a učebných odboroch. Sprístupnili sme ďalšie komponenty rádio-frekvenčného systému X Comfort s orientáciou na centrálne riadenie systému. Prostredníctvom zapojenia príslušných komponentov si študenti môžu vyskúšať: spínanie a stmievanie osvetlenia, ovládanie roliet, žalúzií, ovládanie systému hlasom alebo povelom z diaľkového ovládača, simuláciu prítomnosti osôb rozsvecovaním a zhasínaním svetiel, ovládanie prostredníctvom IR (infrared) diaľkového ovládača, automatizáciu vykurovania a klimatizácie, ovládanie ľubovoľných spotrebičov či vytváranie svetelných scén. Žiaci si tak prostredníctvom nových technológií zvyšujú odborné vedomosti z oblasti elektroinštalácií.

 

Po inovácii sieťových technológií a inteligentných elektroinštalácií sme sa upriamili na implementovanie problematiky obnoviteľných zdrojov energie do výučby. Vďaka príspevku z 2% od Slovenských elektrární sme zmodernizovali učebňu odborného výcviku technológiou tepelného čerpadla s výkonom 8 kW s prvkami snímacej, riadiacej a regulačnej techniky. Technológia je určená ako montážne a demonštračné zariadenie pre výučbu žiakov technických odborov s dôrazom na inštaláciu, prevádzku a odstraňovanie závad v okruhoch tepelného čerpadla. Učebná pomôcka prispela k zmodernizovaniu odborného pracoviska a dovybaveniu odbornej učebne. Zároveň napomohla k zvýšeniu kvality praktického vzdelávania a rozšíreniu možností získavania nových poznatkov.

Počas realizácie projektov prebehlo aj regionálne kolo medzinárodnej súťaže, ktorú vyhlásila skupina ENEL pod názvom Play energy. Strednú odbornú školu Handlová reprezentoval žiak Tomáš Malina, ktorý sa zapojil s projektom pod názvom Malá veterná elektráreň a v regionálnom kole sa umiestnil na peknom 2.mieste. Postúpil do národného kola, ktoré sa uskutoční v januári 2014.

 

Mgr. Patrícia Steinhublová