SOŠ Handlová

 • ZENIT v elektronike

  Dňa 17.10.2019 sa konalo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo 10 súťažiacich v kategórii B – študenti 1. a 2. ročníka.

  Súťažiaci po absolvovaní testu z elektroniky navrhovali plošný spoj podľa zadanej schémy elektronického obvodu. Tento návrh realizovali na PC pomocou programu EAGLE.

  Čítať ďalej...  
 • Stáž grafikov vo Wrexhame

  Šiesti študenti II. B triedy odboru grafik digitálnych a vyučujúca odborných informatických predmetov Ing. Alena Kubová sa v termíne od 13.10.2019 do 26.10.2019 zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ KA1 dvojtýždňovej odbornej stáže na strednej škole Colleg Cambria vo Veľkej Británii. Program poskytol študentom výuku anglického jazyka a workshopy zamerané na odborné predmety.

  Čítať ďalej...  
 • Mladý tvorca 2019

  Začiatok novembra 2019 patril celoslovenskej výstave Mladý tvorca, ktorá sa uskutočnila v dňoch 5. - 6.11.2019 na výstavisku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra. Počas výstavy sme prezentovali najmä duálne vzdelávanie v študijnom odbore 2679 K mechanik – mechatronik, v ktorom škola pripravuje žiakov pre spoločnosti Brose Prievidza, spol. s r.o a GeWiS Slovakia s.r.o..

  Čítať ďalej...  
 • Stredoškolák - Hrdina remesla 2019

  V tradíciách treba pokračovať a aj tento rok sme sa zúčastnili výstavy Stredoškolák – hrdina remesla, ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. - 25.10.2019. Išlo už v poradí o 21. ročník výstavy stredných škôl, ktorá sa pravidelne koná v areáli výstaviska Expo Center Trenčín pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výstava vytvára ideálny priestor na propagáciu a priamu prezentáciu stredných odborných škôl a poskytuje žiakom základných škôl dôležité informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia.

  Čítať ďalej...  
 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D

  Dňa 12.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Celkovo sa zúčastnilo 18 študentov z rôznych tried našej školy. Priebeh olympiády bol bezproblémový, študenti usilovne plnili zadania.

  Na prvom mieste sa umiestnil Peter Šovčík zo 4.E, ktorý bude našu školu reprezentovať v okresnom kole v januári. Na druhom mieste sa umiestnil Boris Kupka z 2.D a na treťom mieste skončil Adam Šaray zo 4.E. Zvláštnu pochvalu si zaslúži aj Filip Štrba z 1.C, ktorý predviedol skvelý výkon v ústnej časti olympiády.

  Čítať ďalej...  

Projekt – Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti

V školskom roku 2014/2015 bol škole schválený projekt v oblasti vzdelávanie pedagogických zamestnancov na tému finančnej gramotnosti s názvom „ Každá minca má dve strany“. Jeho realizácia prebehla v mesiacoch máj 2015 –november 2015.

Cieľom projektu bola podpora rozvoja finančného myslenia u študentov stredných škôl v oblasti podnikania, propagácia odboru obchodná akadémia bilingválne štúdium, ako aj ďalších študijných a učebných odborov, snaha a zvýšenie záujmu – zabezpečovanie odbornej stáže v zahraničí. Preto bolo potrebné zabezpečiť vzdelávanie odborných pedagógov v oblasti finančnej gramotnosti a prenos získaných vedomostí žiakom daného odboru.

Finančnú gramotnosť je potrebné rozvíjať, pretože sa s ňou stretáva každý jeden z nás aj v bežnom živote. Cieľom projektu bolo vniesť do vzdelávania viac praktických zručností a skúseností. Na splnenie tohto cieľu je nevyhnutné získať a zdokonaľovať profesijné kompetencie potrebné na sprostredkovanie aktuálnych informácií z problematiky finančnej gramotnosti využiteľné pri výkone pedagogickej činnosti.

12 pedagogických zamestnancov školy sa zúčastnilo odborného školenia na tému „ Finančná gramotnosť“, ktoré zrealizovala akadémia vzdelávania v Prievidzi. Školenie prebehlo v čase od 22.10. – 23.10. 2015, bolo prezentované pod odborným dohľadom pána Milana Pavlíka s odborným obsahom v predmetovej skladbe:

 • Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí
 • Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
 • Finančný trenažér – Finančná odysea.

Výsledkom školenia bola podpora tvorby nových metodických materiálov, ako aj zakúpenie potrebného materiálu. Každý účastník absolvoval odborný trenažér – Finančnú odyseu, a tým získal požadované osvedčenie, ktoré bolo cieľom projektu. Zároveň účastníci obdŕžali učebný materiál ( kniha Základy finančného zdravia a finančný trenažér – Finančnú odyseu ). Školenie hodnotíme vysoko pozitívne, finančná gramotnosť je stav sústavného vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a meniace sa ekonomické prostredie.

V rámci projektových nákladov boli zakúpené tonery, nakoľko bolo a je potrebné zabezpečiť žiakom študijné materiály s novými poznatkami a informáciami, získanými práve zaškolením pedagógov. Okrem toho každý pedagóg dostal USB kľúč na prenos požadovanej literatúry zo školenia, ako aj tvorby materiálov pre svojich študentov.

Finančná gramotnosť je súčasťou takmer každého ŠkVP, hlavne na predmete ekonomika, v ktorom sa žiaci naučia ako hospodáriť s financiami nielen vo firme, ale aj v osobnom živote. Vyučujúci sa snažia študentom hravou formou, vypracovaním finančnej analýzy, podnikateľského zámeru, vyčíslením predpokladaných nákladov a výnosov, správnym investovaním, respektíve správnym získavaním finančných prostriedkov priblížiť danú problematiku.

Vzdelávanie bolo ukončené zapracovaním finančnej gramotnosti do učebných osnov, získanie osvedčení o vzdelaní pedagogických zamestnancov, absolvovanie finančného trenažéra.

Vypracovala Ing. Adriana Alsharabiová – koordinátorka projektu.