SOŠ Handlová

 • Vážení rodičia,
  pozývame Vás na rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v termíne
  od 9.12. do 13.12.2019. 

  Presný termín pre jednotlivé triedy upresní triedny učiteľ.

   

   
 • V mesiaci november v rámci kariérového poradenstva sa uskutočnili nasledovné akcie

  • GAUDEAMUS – NITRA 5. 11. 2019
   Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania sa uskutočnil 5. – 6. 11. 2019. Ľudia v stánkoch škôl boli pripravení našim žiakom odpovedať na ich otázky. Študenti a absolventi VŠ sa radi podelili so svojimi skúsenosťami. VŠ na prednáškach predstavili od ponuky odborov, cez možnosti ubytovania až po mimoškolské aktivity. Čítať ďalej...  
  • Odborná stáž projektu Erasmus + KA1 v Írskom meste Cork
   "Medzinárodné mobility – nástroj získavania odborných skúseností"

   V termíne od 13. 10. – 26. 10. 2019 dostali vo výberovom konaní vybraní 8 žiaci 4. A triedy a 4 žiaci 3. A triedy odboru bilingválna obchodná akadémia možnosť rozšíriť si svoje teoretické, praktické odborné a najmä jazykové skúsenosti priamo na rôznych prevádzkach v druhom najväčšom írskom meste Cork, či prímestských častiach Ballincollig a Bishopstown. Väčšina žiakov pracovala pre spoločnosti, ktorých primárnym cieľom nebolo vykazovať zisk, ale ziskom z priameho predaja charitatívnym spôsobom podporiť určitú skupinu znevýhodnených ľudí. O akú konkrétnu skupinu ľudí sa jedná sa môže každý záujemca dozvedieť priamo z názvu prevádzky, alebo z propagačného materiálu umiestneného v jej vnútorných priestoroch.

   Čítať ďalej...  

Projekt – Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti

V školskom roku 2014/2015 bol škole schválený projekt v oblasti vzdelávanie pedagogických zamestnancov na tému finančnej gramotnosti s názvom „ Každá minca má dve strany“. Jeho realizácia prebehla v mesiacoch máj 2015 –november 2015.

Cieľom projektu bola podpora rozvoja finančného myslenia u študentov stredných škôl v oblasti podnikania, propagácia odboru obchodná akadémia bilingválne štúdium, ako aj ďalších študijných a učebných odborov, snaha a zvýšenie záujmu – zabezpečovanie odbornej stáže v zahraničí. Preto bolo potrebné zabezpečiť vzdelávanie odborných pedagógov v oblasti finančnej gramotnosti a prenos získaných vedomostí žiakom daného odboru.

Finančnú gramotnosť je potrebné rozvíjať, pretože sa s ňou stretáva každý jeden z nás aj v bežnom živote. Cieľom projektu bolo vniesť do vzdelávania viac praktických zručností a skúseností. Na splnenie tohto cieľu je nevyhnutné získať a zdokonaľovať profesijné kompetencie potrebné na sprostredkovanie aktuálnych informácií z problematiky finančnej gramotnosti využiteľné pri výkone pedagogickej činnosti.

12 pedagogických zamestnancov školy sa zúčastnilo odborného školenia na tému „ Finančná gramotnosť“, ktoré zrealizovala akadémia vzdelávania v Prievidzi. Školenie prebehlo v čase od 22.10. – 23.10. 2015, bolo prezentované pod odborným dohľadom pána Milana Pavlíka s odborným obsahom v predmetovej skladbe:

 • Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí
 • Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
 • Finančný trenažér – Finančná odysea.

Výsledkom školenia bola podpora tvorby nových metodických materiálov, ako aj zakúpenie potrebného materiálu. Každý účastník absolvoval odborný trenažér – Finančnú odyseu, a tým získal požadované osvedčenie, ktoré bolo cieľom projektu. Zároveň účastníci obdŕžali učebný materiál ( kniha Základy finančného zdravia a finančný trenažér – Finančnú odyseu ). Školenie hodnotíme vysoko pozitívne, finančná gramotnosť je stav sústavného vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a meniace sa ekonomické prostredie.

V rámci projektových nákladov boli zakúpené tonery, nakoľko bolo a je potrebné zabezpečiť žiakom študijné materiály s novými poznatkami a informáciami, získanými práve zaškolením pedagógov. Okrem toho každý pedagóg dostal USB kľúč na prenos požadovanej literatúry zo školenia, ako aj tvorby materiálov pre svojich študentov.

Finančná gramotnosť je súčasťou takmer každého ŠkVP, hlavne na predmete ekonomika, v ktorom sa žiaci naučia ako hospodáriť s financiami nielen vo firme, ale aj v osobnom živote. Vyučujúci sa snažia študentom hravou formou, vypracovaním finančnej analýzy, podnikateľského zámeru, vyčíslením predpokladaných nákladov a výnosov, správnym investovaním, respektíve správnym získavaním finančných prostriedkov priblížiť danú problematiku.

Vzdelávanie bolo ukončené zapracovaním finančnej gramotnosti do učebných osnov, získanie osvedčení o vzdelaní pedagogických zamestnancov, absolvovanie finančného trenažéra.

Vypracovala Ing. Adriana Alsharabiová – koordinátorka projektu.