SOŠ Handlová

 • Vážení rodičia,
  pozývame Vás na rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v termíne
  od 9.12. do 13.12.2019. 

  Presný termín pre jednotlivé triedy upresní triedny učiteľ.

   

   
 • V mesiaci november v rámci kariérového poradenstva sa uskutočnili nasledovné akcie

  • GAUDEAMUS – NITRA 5. 11. 2019
   Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania sa uskutočnil 5. – 6. 11. 2019. Ľudia v stánkoch škôl boli pripravení našim žiakom odpovedať na ich otázky. Študenti a absolventi VŠ sa radi podelili so svojimi skúsenosťami. VŠ na prednáškach predstavili od ponuky odborov, cez možnosti ubytovania až po mimoškolské aktivity. Čítať ďalej...  
  • Odborná stáž projektu Erasmus + KA1 v Írskom meste Cork
   "Medzinárodné mobility – nástroj získavania odborných skúseností"

   V termíne od 13. 10. – 26. 10. 2019 dostali vo výberovom konaní vybraní 8 žiaci 4. A triedy a 4 žiaci 3. A triedy odboru bilingválna obchodná akadémia možnosť rozšíriť si svoje teoretické, praktické odborné a najmä jazykové skúsenosti priamo na rôznych prevádzkach v druhom najväčšom írskom meste Cork, či prímestských častiach Ballincollig a Bishopstown. Väčšina žiakov pracovala pre spoločnosti, ktorých primárnym cieľom nebolo vykazovať zisk, ale ziskom z priameho predaja charitatívnym spôsobom podporiť určitú skupinu znevýhodnených ľudí. O akú konkrétnu skupinu ľudí sa jedná sa môže každý záujemca dozvedieť priamo z názvu prevádzky, alebo z propagačného materiálu umiestneného v jej vnútorných priestoroch.

   Čítať ďalej...  

Cieľom projektu je zvýšenie záujmu o technické vzdelávanie u žiakov Strednej odbornej školy a žiakov základných škôl v Handlovej a blízkom okolí. Tieto odborné spôsobilosti, vedomosti a zručnosti v oblasti robotiky a automatizácie sú v súčasnosti na trhu práce nedostatkové a mimoriadne žiadané. Stanovený cieľ plánujeme dosiahnuť vytvorením robotického pracoviska na úseku odborného výcviku, ktoré by bolo vybavené modernými názornými učebnými pomôckami. Konkrétne ide o robotické stavebnice, výučbového robota a materiál potrebný na trhu práce. 

Stredná odborná škola Handlová poskytuje odborné vzdelanie v technicko-informačných študijných a učebných odboroch. V záujme kvalitnejšej prípravy absolventov na budúce povolanie spolupracuje nielen s firmami a sektorovými organizáciami, ale vytvára aj medzinárodné partnerstvá, v rámci ktorých si vymieňa dobré skúsenosti aj na úrovni Európskej únie. Vo svojom vzdelávacom programe myslí aj na budúcnosť a spolupracuje so základnými školami v spádovej oblasti školy a jej širšieho okolia v oblasti zabezpečenia výučby predmetu technická výchova. Príprave svojich žiakov venuje veľkú pozornosť a okrem technického vzdelávania organizuje pre nich aj Deň otvorených dverí, Dni techniky a rôzne ďalšie podujatia.

Snahou školy je výučbu neustále skvalitňovať, využívať pri tom nové, moderné a netradičné spôsoby, inšpirovať žiakov a vzdelávať názorne, zábavnou a motivačnou formou. Vzdelávací roboti majú podľa veľkej časti pedagogickej obce veľký potenciál. Okrem výučby programovania výrazne podporujú rozvoj algoritmického myslenia, teda schopnosť analyzovať problém, rozdeliť ho na malé časti a tie postupne ovládať. V prípade klasického programovania je problém deti touto činnosťou zaujať. Výukový robot sa však nejako pohybuje, správa sa podľa zadaných algoritmov, všetko je rýchle, akčné a zaujímavé.

Aktivity projektu:

 • vytvorenie robotického pracoviska odborného výcviku na výučbu technickej výchovy žiakov našej školy a žiakov základných škôl v Handlovej a jej širšieho okolia,
 • zlepšenie podmienok vyučovacieho procesu pre žiakov pomocou robotických stavebníc, výučbového robota a materiálu na prácu s nimi,
 • propagácia projektu na webovej stránke školy, informovanie o projekte medzi žiakmi, učiteľmi a partnerskými základnými školami,
 • ukážka prác s robotmi počas Dňa techniky (škola ho realizuje v novembri).