SOŠ Handlová

 • ZENIT v elektronike

  Dňa 17.10.2019 sa konalo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo 10 súťažiacich v kategórii B – študenti 1. a 2. ročníka.

  Súťažiaci po absolvovaní testu z elektroniky navrhovali plošný spoj podľa zadanej schémy elektronického obvodu. Tento návrh realizovali na PC pomocou programu EAGLE.

  Čítať ďalej...  
 • Stáž grafikov vo Wrexhame

  Šiesti študenti II. B triedy odboru grafik digitálnych a vyučujúca odborných informatických predmetov Ing. Alena Kubová sa v termíne od 13.10.2019 do 26.10.2019 zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ KA1 dvojtýždňovej odbornej stáže na strednej škole Colleg Cambria vo Veľkej Británii. Program poskytol študentom výuku anglického jazyka a workshopy zamerané na odborné predmety.

  Čítať ďalej...  
 • Mladý tvorca 2019

  Začiatok novembra 2019 patril celoslovenskej výstave Mladý tvorca, ktorá sa uskutočnila v dňoch 5. - 6.11.2019 na výstavisku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra. Počas výstavy sme prezentovali najmä duálne vzdelávanie v študijnom odbore 2679 K mechanik – mechatronik, v ktorom škola pripravuje žiakov pre spoločnosti Brose Prievidza, spol. s r.o a GeWiS Slovakia s.r.o..

  Čítať ďalej...  
 • Stredoškolák - Hrdina remesla 2019

  V tradíciách treba pokračovať a aj tento rok sme sa zúčastnili výstavy Stredoškolák – hrdina remesla, ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. - 25.10.2019. Išlo už v poradí o 21. ročník výstavy stredných škôl, ktorá sa pravidelne koná v areáli výstaviska Expo Center Trenčín pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výstava vytvára ideálny priestor na propagáciu a priamu prezentáciu stredných odborných škôl a poskytuje žiakom základných škôl dôležité informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia.

  Čítať ďalej...  
 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D

  Dňa 12.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Celkovo sa zúčastnilo 18 študentov z rôznych tried našej školy. Priebeh olympiády bol bezproblémový, študenti usilovne plnili zadania.

  Na prvom mieste sa umiestnil Peter Šovčík zo 4.E, ktorý bude našu školu reprezentovať v okresnom kole v januári. Na druhom mieste sa umiestnil Boris Kupka z 2.D a na treťom mieste skončil Adam Šaray zo 4.E. Zvláštnu pochvalu si zaslúži aj Filip Štrba z 1.C, ktorý predviedol skvelý výkon v ústnej časti olympiády.

  Čítať ďalej...  

Cieľom projektu je zvýšenie záujmu o technické vzdelávanie u žiakov Strednej odbornej školy a žiakov základných škôl v Handlovej a blízkom okolí. Tieto odborné spôsobilosti, vedomosti a zručnosti v oblasti robotiky a automatizácie sú v súčasnosti na trhu práce nedostatkové a mimoriadne žiadané. Stanovený cieľ plánujeme dosiahnuť vytvorením robotického pracoviska na úseku odborného výcviku, ktoré by bolo vybavené modernými názornými učebnými pomôckami. Konkrétne ide o robotické stavebnice, výučbového robota a materiál potrebný na trhu práce. 

Stredná odborná škola Handlová poskytuje odborné vzdelanie v technicko-informačných študijných a učebných odboroch. V záujme kvalitnejšej prípravy absolventov na budúce povolanie spolupracuje nielen s firmami a sektorovými organizáciami, ale vytvára aj medzinárodné partnerstvá, v rámci ktorých si vymieňa dobré skúsenosti aj na úrovni Európskej únie. Vo svojom vzdelávacom programe myslí aj na budúcnosť a spolupracuje so základnými školami v spádovej oblasti školy a jej širšieho okolia v oblasti zabezpečenia výučby predmetu technická výchova. Príprave svojich žiakov venuje veľkú pozornosť a okrem technického vzdelávania organizuje pre nich aj Deň otvorených dverí, Dni techniky a rôzne ďalšie podujatia.

Snahou školy je výučbu neustále skvalitňovať, využívať pri tom nové, moderné a netradičné spôsoby, inšpirovať žiakov a vzdelávať názorne, zábavnou a motivačnou formou. Vzdelávací roboti majú podľa veľkej časti pedagogickej obce veľký potenciál. Okrem výučby programovania výrazne podporujú rozvoj algoritmického myslenia, teda schopnosť analyzovať problém, rozdeliť ho na malé časti a tie postupne ovládať. V prípade klasického programovania je problém deti touto činnosťou zaujať. Výukový robot sa však nejako pohybuje, správa sa podľa zadaných algoritmov, všetko je rýchle, akčné a zaujímavé.

Aktivity projektu:

 • vytvorenie robotického pracoviska odborného výcviku na výučbu technickej výchovy žiakov našej školy a žiakov základných škôl v Handlovej a jej širšieho okolia,
 • zlepšenie podmienok vyučovacieho procesu pre žiakov pomocou robotických stavebníc, výučbového robota a materiálu na prácu s nimi,
 • propagácia projektu na webovej stránke školy, informovanie o projekte medzi žiakmi, učiteľmi a partnerskými základnými školami,
 • ukážka prác s robotmi počas Dňa techniky (škola ho realizuje v novembri).