SOŠ Handlová

 • ZENIT v elektronike

  Dňa 17.10.2019 sa konalo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo 10 súťažiacich v kategórii B – študenti 1. a 2. ročníka.

  Súťažiaci po absolvovaní testu z elektroniky navrhovali plošný spoj podľa zadanej schémy elektronického obvodu. Tento návrh realizovali na PC pomocou programu EAGLE.

  Čítať ďalej...  
 • Stáž grafikov vo Wrexhame

  Šiesti študenti II. B triedy odboru grafik digitálnych a vyučujúca odborných informatických predmetov Ing. Alena Kubová sa v termíne od 13.10.2019 do 26.10.2019 zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ KA1 dvojtýždňovej odbornej stáže na strednej škole Colleg Cambria vo Veľkej Británii. Program poskytol študentom výuku anglického jazyka a workshopy zamerané na odborné predmety.

  Čítať ďalej...  
 • Mladý tvorca 2019

  Začiatok novembra 2019 patril celoslovenskej výstave Mladý tvorca, ktorá sa uskutočnila v dňoch 5. - 6.11.2019 na výstavisku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra. Počas výstavy sme prezentovali najmä duálne vzdelávanie v študijnom odbore 2679 K mechanik – mechatronik, v ktorom škola pripravuje žiakov pre spoločnosti Brose Prievidza, spol. s r.o a GeWiS Slovakia s.r.o..

  Čítať ďalej...  
 • Stredoškolák - Hrdina remesla 2019

  V tradíciách treba pokračovať a aj tento rok sme sa zúčastnili výstavy Stredoškolák – hrdina remesla, ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. - 25.10.2019. Išlo už v poradí o 21. ročník výstavy stredných škôl, ktorá sa pravidelne koná v areáli výstaviska Expo Center Trenčín pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výstava vytvára ideálny priestor na propagáciu a priamu prezentáciu stredných odborných škôl a poskytuje žiakom základných škôl dôležité informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia.

  Čítať ďalej...  
 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D

  Dňa 12.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Celkovo sa zúčastnilo 18 študentov z rôznych tried našej školy. Priebeh olympiády bol bezproblémový, študenti usilovne plnili zadania.

  Na prvom mieste sa umiestnil Peter Šovčík zo 4.E, ktorý bude našu školu reprezentovať v okresnom kole v januári. Na druhom mieste sa umiestnil Boris Kupka z 2.D a na treťom mieste skončil Adam Šaray zo 4.E. Zvláštnu pochvalu si zaslúži aj Filip Štrba z 1.C, ktorý predviedol skvelý výkon v ústnej časti olympiády.

  Čítať ďalej...  

SOŠ Handlová vďaka EUROFONDOM inovuje systém odborného vzdelávania pre potreby trhu práce

Obsahová reforma vzdelávania s využitím nových netradičných foriem výučby odborných predmetov je hlavným cieľom projektu s názvom „Inovatívna prestavba vzdelávania na SOŠ Handlová“. Moderné technológie, digitálna technika a nové učebné pomôcky sa v uplynulých mesiacoch stali súčasťou odborného vyučovania a výrazne prispeli k aktívnejšiemu zapojeniu žiakov do výučby a zlepšeniu ich kľúčových kompetencií.

Vyučovanie realizované prostredníctvom rozmanitých médií, napr. interaktívnych cvičení, videosimulácií pracovných činností a multimediálnych programov prekračuje hranicu medzi vzdelávaním a zábavou, motivuje a nabáda žiakov k tvorivosti, hľadaniu odpovedí a riešeniu nastolených problémov. Takýto spôsob výučby je pre pedagóga veľmi náročný na prípravu a osvojenie si mnohých zručností v špecializovaných programoch a počítačových aplikáciách. Projekt podporuje získanie týchto odborných schopností prostredníctvom školení zameraných na ich zvládnutie a efektívne využitie vo vyučovacom procese.

Inovácie vo vzdelávaní zahŕňajú v projekte aj kariérne poradenstvo ako dôležitú prípravu jednotlivca pre nestabilný trh práce. Táto aktivita je zameraná na prepojenie informácií o sebe a svete práce, na zistenie predpokladov pre pracovné zameranie a následné prebratie zodpovednosti za svoje smerovanie, rozvoj a vzdelávanie. Kariérne poradenstvo bude pomáhať žiakom v ktorejkoľvek fáze ich života pri voľbe vzdelávania, odbornej prípravy či povolania.

Hlavné projektové aktivity sú zamerané na úzke prepojenie teoretického vyučovania s praktickou prípravou žiakov vo firmách. Spolupráca a partnerský vzťah školy so zamestnávateľmi pokročili na vyššiu úroveň. Strednej odbornej škole v Handlovej sa podarilo medzi prvými zapojiť do systému duálneho vzdelávania.

Projekt už počas svojej realizácie vytvára pozitívne multiplikačné efekty. Vyučovanie je menej formálne a vďaka zavedeným inováciám atraktívnejšie. Prejavuje sa to zvýšením motivácie žiakov aj učiteľov, prehĺbením znalostí, kľúčových zručností, zlepšením študijných výsledkov žiakov, zvýšením pravdepodobnosti budúceho uplatnenia sa žiakov na trhu práce.

Uvedený projekt sa realizuje vďaka Operačnému programu Vzdelávanie:

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

O projekte

Ciele a aktivity

Aktivita 1.1

Aktivita 2.1

Aktivita 3.1