SOŠ Handlová

 • Vážení rodičia,
  pozývame Vás na rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v termíne
  od 9.12. do 13.12.2019. 

  Presný termín pre jednotlivé triedy upresní triedny učiteľ.

   

   
 • V mesiaci november v rámci kariérového poradenstva sa uskutočnili nasledovné akcie

  • GAUDEAMUS – NITRA 5. 11. 2019
   Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania sa uskutočnil 5. – 6. 11. 2019. Ľudia v stánkoch škôl boli pripravení našim žiakom odpovedať na ich otázky. Študenti a absolventi VŠ sa radi podelili so svojimi skúsenosťami. VŠ na prednáškach predstavili od ponuky odborov, cez možnosti ubytovania až po mimoškolské aktivity. Čítať ďalej...  
  • Odborná stáž projektu Erasmus + KA1 v Írskom meste Cork
   "Medzinárodné mobility – nástroj získavania odborných skúseností"

   V termíne od 13. 10. – 26. 10. 2019 dostali vo výberovom konaní vybraní 8 žiaci 4. A triedy a 4 žiaci 3. A triedy odboru bilingválna obchodná akadémia možnosť rozšíriť si svoje teoretické, praktické odborné a najmä jazykové skúsenosti priamo na rôznych prevádzkach v druhom najväčšom írskom meste Cork, či prímestských častiach Ballincollig a Bishopstown. Väčšina žiakov pracovala pre spoločnosti, ktorých primárnym cieľom nebolo vykazovať zisk, ale ziskom z priameho predaja charitatívnym spôsobom podporiť určitú skupinu znevýhodnených ľudí. O akú konkrétnu skupinu ľudí sa jedná sa môže každý záujemca dozvedieť priamo z názvu prevádzky, alebo z propagačného materiálu umiestneného v jej vnútorných priestoroch.

   Čítať ďalej...  

SOŠ Handlová vďaka EUROFONDOM inovuje systém odborného vzdelávania pre potreby trhu práce

Obsahová reforma vzdelávania s využitím nových netradičných foriem výučby odborných predmetov je hlavným cieľom projektu s názvom „Inovatívna prestavba vzdelávania na SOŠ Handlová“. Moderné technológie, digitálna technika a nové učebné pomôcky sa v uplynulých mesiacoch stali súčasťou odborného vyučovania a výrazne prispeli k aktívnejšiemu zapojeniu žiakov do výučby a zlepšeniu ich kľúčových kompetencií.

Vyučovanie realizované prostredníctvom rozmanitých médií, napr. interaktívnych cvičení, videosimulácií pracovných činností a multimediálnych programov prekračuje hranicu medzi vzdelávaním a zábavou, motivuje a nabáda žiakov k tvorivosti, hľadaniu odpovedí a riešeniu nastolených problémov. Takýto spôsob výučby je pre pedagóga veľmi náročný na prípravu a osvojenie si mnohých zručností v špecializovaných programoch a počítačových aplikáciách. Projekt podporuje získanie týchto odborných schopností prostredníctvom školení zameraných na ich zvládnutie a efektívne využitie vo vyučovacom procese.

Inovácie vo vzdelávaní zahŕňajú v projekte aj kariérne poradenstvo ako dôležitú prípravu jednotlivca pre nestabilný trh práce. Táto aktivita je zameraná na prepojenie informácií o sebe a svete práce, na zistenie predpokladov pre pracovné zameranie a následné prebratie zodpovednosti za svoje smerovanie, rozvoj a vzdelávanie. Kariérne poradenstvo bude pomáhať žiakom v ktorejkoľvek fáze ich života pri voľbe vzdelávania, odbornej prípravy či povolania.

Hlavné projektové aktivity sú zamerané na úzke prepojenie teoretického vyučovania s praktickou prípravou žiakov vo firmách. Spolupráca a partnerský vzťah školy so zamestnávateľmi pokročili na vyššiu úroveň. Strednej odbornej škole v Handlovej sa podarilo medzi prvými zapojiť do systému duálneho vzdelávania.

Projekt už počas svojej realizácie vytvára pozitívne multiplikačné efekty. Vyučovanie je menej formálne a vďaka zavedeným inováciám atraktívnejšie. Prejavuje sa to zvýšením motivácie žiakov aj učiteľov, prehĺbením znalostí, kľúčových zručností, zlepšením študijných výsledkov žiakov, zvýšením pravdepodobnosti budúceho uplatnenia sa žiakov na trhu práce.

Uvedený projekt sa realizuje vďaka Operačnému programu Vzdelávanie:

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

O projekte

Ciele a aktivity

Aktivita 1.1

Aktivita 2.1

Aktivita 3.1