SOŠ Handlová

IT Akadémia


Nový študijný odbor pre školský rok 2018/2019
pre dievčatá aj chlapcov

2561 M Informačné a sieťové technológie

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

Viac o odbore Informačné a sieťové technológie - www, video

čítaj ďalej...

 

 

Organizačné pokyny pre ubytovaných žiakov
v školskom roku 2017/2018

Pre žiakov ubytovaných v Školskom internáte, ako súčasť SOŠ Handlová, Lipová 8, sú záväzné tieto pokyny:

 • žiaci sú povinní nastúpiť do Školského internátu (ďalej ŠI) v určenom termíne
 • v prípade, že žiak nenastúpi do ŠI v stanovenom termíne, je nutné túto skutočnosť oznámiť telefonicky na číslo 046/512 19 40 - zborovňa vychovávateliek ŠI

ÚHRADA PLATBY ZA STRAVOVANIE:

 • Do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci na účet č.: SK70 8180 0000 0070 0050 6281
 • Výška mesačnej platby: 67,00€ (celodenná strava – 3,35 € x 20 dní).
 • Variabilný symbol: rodné číslo žiaka.
  (Poznámka: Platba na mesiac september sa hradí do 25. augusta. Pri zadávaní trvalého príkazu zadať úhradu 25.8. 2017 a posledná platba bude 25. 5. 2018).
 • Úhradu platby je možné realizovať bankovým prevodom, alebo v hotovosti v pokladni SOŠ Handlová.

 

ÚHRADA PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA UBYTOVANIE V ŠI:

 • Do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci na účet č. : SK70 8180 0000 0070 0050 6281
 • Výška mesačnej platby: 20,00 €.
 • Variabilný symbol: rodné číslo žiaka.

Úhradu platby je možné realizovať bankovým prevodom, alebo v hotovosti v pokladni SOŠ Handlová.

 

Pri nástupe do ŠI sa žiaci prihlasujú v zborovni vychovávateliek a každý žiak predloží:

 • doklady (potvrdenia) uvedené v oznámení o prijatí do školského internátu,
 • občiansky preukaz, 2 fotografie rozmerov 4 x 4 cm (noví žiaci)
 • žiaci si prinesú: osobné a hygienické potreby, visiaci zámok strednej veľkosti na uzamykanie skrinky na obuv, uzatvárateľnú plastovú nádobu na ukladanie potravín do chladničiek, menšiu nádobu na donesenie stravy z jedálne v príprade potreby, príbor, pohár, papierové utierky na utieranie svojich osobných vecí.

Pri nástupe žiakov prosíme rodičov o informáciu o zmenenom zdravotnom stave dcéry/syna (rôzne alergie, epilepsia a iné).

Pri nástupe do ŠI sú žiaci poučení Školskom poriadku Školského internátu (ŠP ŠI), režime dňa, platných bezpečnostných a protipožiarnych predpisoch v ŠI. Od nástupu do ŠI sa riadia ŠP ŠI, režimom dňa a pokynmi pedagogických zamestnancov ŠI.

Každý ubytovaný žiak svojim zodpovedným prístupom a starostlivosťou predchádza možnej strate, krádeži alebo poškodeniu svojich vecí, majetku spolubývajúcich a inventáru ŠI. Osobné veci vyššej hodnoty alebo finančnú hotovosť si môže žiak uložiť u pedagogických zamestnancov ŠI.

V ŠI je zakázané fajčenie, prechovávanie a konzumácia alkoholických nápojov, drog, omamných a psychotropných látok, prechovávanie zbraní, hranie hazardných hier, šikanovanie, šírenie pornografie, akékoľvek správanie, ktorým by žiak ohrozoval mravnosť, svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ostaných ubytovaných.

Žiak je povinný uhradiť v plnej výške škody, ktoré svojim neúmyselným alebo nedbanlivým konaním v ŠI spôsobí.

ŠI končí prevádzku v piatok o 15.00 hodine a začína v nedeľu o 17.00 hodine. Počas školských prázdnin je ŠI uzatvorený. Ubytovanie v ŠI sa poskytuje na školský rok 2017/2018.