SOŠ Handlová

 • Vážení rodičia,

  dňa 27.9.2018 sa uskutočnia schôdzky rodičovského združenia, na ktoré Vás pozývame

  - 16.00 hod. - Plenárna schôdza v kinosále školy - len pre 1. ročník

  - 16.30 hod. - Triedne schôdze

  - 17.15 hod. - Zasadnutie Rady rodičov, učebňa A 310

  - 18.00 - Zasadnutie Rady školy

   
 • Maturita 2019

  Kód školy: 633015

  Základné informácie:

  Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2018/2019 upravuje školský zákon č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠ SR č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. a vyhlášky 113/2015 Z. z.,  zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve.

  Čítať ďalej...  
 • Odborný remeselnícky kemp elektrikárov v Plzni

  SOUE v Plzni bolo poverené organizáciou Remeselníckeho kempu pre elektrikárov, ktorý sa uskutočnil v dňoch 19.6 až 22.6.2018. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov, z ktorých dvaja žiaci z 1.D odboru mechatronika Adam KIEPEŠ a Denis BLAHO reprezentovali našu školu.

  Čítať ďalej...  
 • Projekt Erasmus+
  Odborná stáž študentov v Talline

  V dňoch 14.5. až 30.5. 2018 sa 12 študentov študijných odborov technické lýceum a mechanik počítačových sieti zúčastnilo odbornej stáže v medzinárodnom projekte Erasmus+ v Talline – Estónsko. Študenti mali možnosť poznať naozaj dynamické moderné hlavné mesto, kde bolo vidieť spojenie historickej časti mesta s modernou architektúrou 21. storočia tvorenej hlavne kombináciou skla a ocele. Odborná časť stáže sa realizovala v Polytechnickej škole - moderne vybavenej zameranej na technické odbory od fotografie, grafiky, programovania až po elektrotechniku. Naši študenti si postupne prešli jednotlivé odborné predmety danej školy, kde preukázali výborné odborné aj jazykové zručnosti.

  Čítať ďalej...  
 • TULACK, JA Firma úspešná

  TULACK JA Firma, pôsobila na Strednej odbornej škole v Handlovej v rámci voliteľného predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu v našej 5.A triede. Pripravili a zorganizovali sme výlety (Budapešť, Bachledova dolina), ktoré nadchli nielen našich študentov ale i učiteľov.

  Čítať ďalej...  
IT Akadémia


Nový študijný odbor pre školský rok 2018/2019
pre dievčatá aj chlapcov

2561 M Informačné a sieťové technológie

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

Viac o odbore Informačné a sieťové technológie - www, video

čítaj ďalej...

 

 

Organizačné pokyny pre ubytovaných žiakov
v školskom roku 2017/2018

Pre žiakov ubytovaných v Školskom internáte, ako súčasť SOŠ Handlová, Lipová 8, sú záväzné tieto pokyny:

 • žiaci sú povinní nastúpiť do Školského internátu (ďalej ŠI) v určenom termíne
 • v prípade, že žiak nenastúpi do ŠI v stanovenom termíne, je nutné túto skutočnosť oznámiť telefonicky na číslo 046/512 19 40 - zborovňa vychovávateliek ŠI

ÚHRADA PLATBY ZA STRAVOVANIE:

 • Do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci na účet č.: SK70 8180 0000 0070 0050 6281
 • Výška mesačnej platby: 67,00€ (celodenná strava – 3,35 € x 20 dní).
 • Variabilný symbol: rodné číslo žiaka.
  (Poznámka: Platba na mesiac september sa hradí do 25. augusta. Pri zadávaní trvalého príkazu zadať úhradu 25.8. 2017 a posledná platba bude 25. 5. 2018).
 • Úhradu platby je možné realizovať bankovým prevodom, alebo v hotovosti v pokladni SOŠ Handlová.

 

ÚHRADA PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA UBYTOVANIE V ŠI:

 • Do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci na účet č. : SK70 8180 0000 0070 0050 6281
 • Výška mesačnej platby: 20,00 €.
 • Variabilný symbol: rodné číslo žiaka.

Úhradu platby je možné realizovať bankovým prevodom, alebo v hotovosti v pokladni SOŠ Handlová.

 

Pri nástupe do ŠI sa žiaci prihlasujú v zborovni vychovávateliek a každý žiak predloží:

 • doklady (potvrdenia) uvedené v oznámení o prijatí do školského internátu,
 • občiansky preukaz, 2 fotografie rozmerov 4 x 4 cm (noví žiaci)
 • žiaci si prinesú: osobné a hygienické potreby, visiaci zámok strednej veľkosti na uzamykanie skrinky na obuv, uzatvárateľnú plastovú nádobu na ukladanie potravín do chladničiek, menšiu nádobu na donesenie stravy z jedálne v príprade potreby, príbor, pohár, papierové utierky na utieranie svojich osobných vecí.

Pri nástupe žiakov prosíme rodičov o informáciu o zmenenom zdravotnom stave dcéry/syna (rôzne alergie, epilepsia a iné).

Pri nástupe do ŠI sú žiaci poučení Školskom poriadku Školského internátu (ŠP ŠI), režime dňa, platných bezpečnostných a protipožiarnych predpisoch v ŠI. Od nástupu do ŠI sa riadia ŠP ŠI, režimom dňa a pokynmi pedagogických zamestnancov ŠI.

Každý ubytovaný žiak svojim zodpovedným prístupom a starostlivosťou predchádza možnej strate, krádeži alebo poškodeniu svojich vecí, majetku spolubývajúcich a inventáru ŠI. Osobné veci vyššej hodnoty alebo finančnú hotovosť si môže žiak uložiť u pedagogických zamestnancov ŠI.

V ŠI je zakázané fajčenie, prechovávanie a konzumácia alkoholických nápojov, drog, omamných a psychotropných látok, prechovávanie zbraní, hranie hazardných hier, šikanovanie, šírenie pornografie, akékoľvek správanie, ktorým by žiak ohrozoval mravnosť, svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ostaných ubytovaných.

Žiak je povinný uhradiť v plnej výške škody, ktoré svojim neúmyselným alebo nedbanlivým konaním v ŠI spôsobí.

ŠI končí prevádzku v piatok o 15.00 hodine a začína v nedeľu o 17.00 hodine. Počas školských prázdnin je ŠI uzatvorený. Ubytovanie v ŠI sa poskytuje na školský rok 2017/2018.