SOŠ Handlová

Organizácia školského roka 2018/2019

Vyučovanie:

1. polrok

1.9.2018 - 31.1.2019

vyučovanie sa začína

3.9.2018

vyučovanie podľa rozvrhu sa začína

4.9.2018

vyučovanie v 1.polroku končí

31.1.2019

2.polrok

1.2.2019 - 30.6.2019

vyučovanie sa začína

4.2.2019

vyučovanie v 2.polroku končí

28.6.2019

 

 

Prázdniny:

polročné prázdniny

2.2.2018 (piatok)

jesenné prázdniny

31.10.- 2.11.2018

posledný deň vyučovania

30.10.2018 (utorok)

vyučovanie sa začína

5.11.2018 (pondelok)

vianočné prázdniny

27.12.2018 - 7.1.2019

posledný deň vyučovania

21.12.2018 (piatok)

vyučovanie sa začína

8.1.2019 (utorok)

polročné prázdniny

1.2.2019

posledný deň vyučovania

31.1.2019 (štvrtok)

vyučovanie sa začína

4.2.2019 (pondelok)

jarné prázdniny

4.-8.3.2019

vyučovanie sa začína

11.3.2019 (pondelok)

veľkonočné prázdniny

18.-23.4.2019

vyučovanie sa začína

24.4.2019 (streda)

letné prázdniny

1.7.- 31.8.2019

Klasifikácia

Termíny klasifikačných porád:

 • za 1. štvrťrok - 22.11.2018 (štvrtok)
 • za 1. polrok - 28.1.2019 (pondelok)
 • za 3. štvrťrok - 11.4.2019 (štvrtok)
 • za 2.polrok - 24.6.2019 (pondelok)

Záverečná klasifikačná porada pre končiace štvrté ročníky sa uskutoční dňa 9.5.2019 (štvrtok).

Záverečná klasifikačná porada pre končiace tretie ročníky sa uskutoční dňa 10.6.2019 (pondelok).

Pracovné porady a pedagogické rady

Uskutočnia sa pravidelne každý mesiac počas školského roka okrem mesiacov kedy sú klasifikačné porady. Termíny pracovných porád a pedagogických rád s konkrétnymi informáciami budú uvedené aj v pláne akcií na jednotlivé mesiace.

Termíny pracovných porád:

 • v mesiaci august - 27.8.2018 (pondelok)
 • v mesiaci september - 27.9.2018 (štvrtok)
 • v mesiaci október - 25.10.2018 (štvrtok)
 • v mesiaci december - 6.12.2018 (štvrtok)
 • v mesiaci február - 28.2.2019 (štvrtok)
 • v mesiaci marec - 28.3.2019 (štvrtok)
 • v mesiaci máj - 9.5.2019 (štvrtok)

V prípade potreby sa na operatívne uskutočnia mimoriadne pedagogické rady.

Porady na úseku TV sa budú konať v kinosále  budova B o 1430 a pracovné porady na úseku PV v priestoroch nových dielní budova F o 1330 pokiaľ nebude v pláne akcií na mesiac uvedené ináč.

Predmetové komisie

Termíny zasadnutí

PK slovenského jazyka a spoločensko-vedných predmetov

 • 28.8.2018 ( utorok )
 • 27.11.2018 ( utorok )
 • 5.2.2019 ( utorok )
 • 16.4.2019 ( utorok )

PK prírodovedných predmetov a telesnej výchovy

 • 28.8.2018 ( utorok )
 • 29.11.2018 ( štvrtok )
 • 7.2.2019 ( štvrtok )
 • 18.4.2019 ( štvrtok )

PK cudzích jazykov

 • 28.8.2018 ( utorok )
 • 27.11.2018 ( utorok )
 • 5.2.2019 ( utorok )
 • 16.4.2019 ( utorok )

PK odborných ekonomických predmetov

 • 27.8.2018 ( pondelok )
 • 27.11.2018 ( utorok )
 • 29.1.2019 ( utorok )
 • 16.4.2019 ( utorok )

PK odborných strojárskych a elektrotechnických predmetov

 • 30.8.2018 ( štvrtok )
 • 29.11.2018 ( štvrtok)
 • 7.2.2019 ( štvrtok)
 • 18.4.2019 ( štvrtok)

PK informačno – technických predmetov

 • 30.8.2018 ( štvrtok )
 • 29.11.2018 ( štvrtok)
 • 30.1.2019 ( streda)
 • 17.4.2019 ( streda)  

Prijímacie konanie

 Termín a formu prijímacích pohovorov určí MŠ SR

 

Termín konania maturitnej skúšky

Náhradný a opravný termín - mimoriadne skúšobné obdobie v septembri

 • praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky a teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky - 12. 9. 2018 (streda)
 • teoretická časť odbornej zložky a ústna forma internej časti maturitnej skúšky - 13. 9. 2018 (štvrtok)

Náhradný a opravný termín – mimoriadne skúšobné obdobie vo februári

 • presný termín bude určený po absolvovaní náhradného a mimoriadneho termínu v mesiaci september

Riadne skúšobné obdobie

 • externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2018/2019 v predmetoch

 

- slovenský jazyk a literatúra

12.3.2019 (utorok)

- anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk

13.3.2019 (streda)

- matematika

14.3.2019 (štvrtok)

 

 • praktická časť maturitných skúšok sa uskutoční v termíne 8.- 11. apríla 2019
 • ústna časť maturitných skúšok - 20.-24.5. 2019
 • rozlúčka so študentmi a pedagogickým zborom – posledný deň pred akademickým týždňom - 10. 5. 2019
 • akademický týždeň (voľno) - 5 pracovných dní pred termínom ústnej časti maturitných skúšok - 13. -17. 5. 2019

Kompletné informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2018/2019 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/maturita.

Záverečné skúšky učebných odborov

Riadne skúšobné obdobie

 • písomná časť - 17. jún 2019 (pondelok)
 • praktická časť - 18. - 19. jún 2019 (utorok a streda)
 • ústna časť - 20. jún 2019 (štvrtok)
 • rozlúčka so študentmi a pedagogickým zborom - 11. jún 2019 (utorok)

 • príprava na záverečné skúšky (voľno) - 12. jún 2019- 14. jún 2019 (streda, štvrtok, piatok)

Odborná prax

Bude sa vykonávať podľa spracovaného rozvrhu na školský rok 2018/2019. Termíny súvislej odbornej praxe sa stanovia v plánoch akcií za jednotlivé mesiace.

Kurz na ochranu života a zdravia

Uskutoční sa dennou dochádzkou aj pobytovou formou v priebehu mesiaca jún 2019.

Kurz pohybových aktivít

1. ročník - 24.2. - 1.3.2019 a v priebehu mesiaca marec
2. ročník - 17. - 21.6.2019

Prípadné zmeny a upresnenia budú spracované v organizačnom zabezpečení kurzov.

Legislatíva

Zákony, vyhlášky, nariadenia vlády SR sa nachádzajú na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v sekcii regionálne školstvo - https://www.minedu.sk/12269-sk/regionalne-skolstvo/