SOŠ Handlová

 • ZENIT v elektronike

  Dňa 17.10.2019 sa konalo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo 10 súťažiacich v kategórii B – študenti 1. a 2. ročníka.

  Súťažiaci po absolvovaní testu z elektroniky navrhovali plošný spoj podľa zadanej schémy elektronického obvodu. Tento návrh realizovali na PC pomocou programu EAGLE.

  Čítať ďalej...  
 • Stáž grafikov vo Wrexhame

  Šiesti študenti II. B triedy odboru grafik digitálnych a vyučujúca odborných informatických predmetov Ing. Alena Kubová sa v termíne od 13.10.2019 do 26.10.2019 zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ KA1 dvojtýždňovej odbornej stáže na strednej škole Colleg Cambria vo Veľkej Británii. Program poskytol študentom výuku anglického jazyka a workshopy zamerané na odborné predmety.

  Čítať ďalej...  
 • Mladý tvorca 2019

  Začiatok novembra 2019 patril celoslovenskej výstave Mladý tvorca, ktorá sa uskutočnila v dňoch 5. - 6.11.2019 na výstavisku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra. Počas výstavy sme prezentovali najmä duálne vzdelávanie v študijnom odbore 2679 K mechanik – mechatronik, v ktorom škola pripravuje žiakov pre spoločnosti Brose Prievidza, spol. s r.o a GeWiS Slovakia s.r.o..

  Čítať ďalej...  
 • Stredoškolák - Hrdina remesla 2019

  V tradíciách treba pokračovať a aj tento rok sme sa zúčastnili výstavy Stredoškolák – hrdina remesla, ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. - 25.10.2019. Išlo už v poradí o 21. ročník výstavy stredných škôl, ktorá sa pravidelne koná v areáli výstaviska Expo Center Trenčín pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výstava vytvára ideálny priestor na propagáciu a priamu prezentáciu stredných odborných škôl a poskytuje žiakom základných škôl dôležité informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia.

  Čítať ďalej...  
 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D

  Dňa 12.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Celkovo sa zúčastnilo 18 študentov z rôznych tried našej školy. Priebeh olympiády bol bezproblémový, študenti usilovne plnili zadania.

  Na prvom mieste sa umiestnil Peter Šovčík zo 4.E, ktorý bude našu školu reprezentovať v okresnom kole v januári. Na druhom mieste sa umiestnil Boris Kupka z 2.D a na treťom mieste skončil Adam Šaray zo 4.E. Zvláštnu pochvalu si zaslúži aj Filip Štrba z 1.C, ktorý predviedol skvelý výkon v ústnej časti olympiády.

  Čítať ďalej...  

      Slovenské elektrárne a.s. poskytli finančný dar SOŠ Handlová

Podpísaním zmluvy so Slovenskými elektrárňami, a.s. a poskytnutím finančného daru bolo umožnené Strednej odbornej škole, Lipová 8, Handlová začať realizovať projekt „Prezentácia obnoviteľných zdrojov energie hravou a demonštračnou formou“.

Projekt nadväzuje na predchádzajúce aktivity školy zamerané na podporu technického vzdelávania žiakov základných a stredných škôl. Rozširuje predchádzajúcu úspešnú spoluprácu v oblasti technického vzdelávania o problematiku obnoviteľných zdrojov energie, ktorá bude žiakom sprístupnená hlavne hravou a demonštračnou formou. Popri už existujúcich technických zariadeniach ako trojokruhový termický systém, fotovoltaická elektráreň a tepelné čerpadlo, projekt umožní hravou a demonštračnou formou prezentovať fyzikálne princípy a funkčnosť obnoviteľných zdrojov energie na jednoduchých modeloch – ako napr. modely fotovoltaických panelov, model veternej elektrárne poprípade prečerpávacej elektrárne. Aktivita priamo nadväzuje na predchádzajúci projekt „Podpora technického vzdelávania žiakov základných a stredných škôl“, ktorý bol už v minulom školskom roku zrealizovaný vďaka finančnému daru poskytnutému škole Slovenskými elektrárňami, a.s. Vďaka tomuto projektu sa podarilo dosiahnúť efektívnejšia spolupráca so ZŠ a hlavne skvalitniť prípravu žiakov ZŠ v oblasti technického vzdelávania.

Súčasťou projektu budú aj podporné učebné materiály a ďalšia propagácia odborného vzdelávania.

Základným cieľom projektu je prehĺbiť záujem žiakov základných ale aj stredných škôl o obnoviteľné zdroje energie a to hravou a demonštračnou formou. Taktiež je cieľom projektu viesť žiakov k úsporám elektrickej energie a prebudiť u nich kladný vzťah k životnému prostrediu.

V projekte sa počíta s účasťou minimálne 100 žiakov základných škôl, hlavne 8. a 9. ročníka a zhruba 300 žiakov technických odborov v Strednej odbornej škole Handlová.

Ukončenie projektu sa plánuje 1.júna 2017