SOŠ Handlová

IT Akadémia


Nový študijný odbor pre školský rok 2018/2019
pre dievčatá aj chlapcov

2561 M Informačné a sieťové technológie

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

Viac o odbore Informačné a sieťové technológie - www, video

čítaj ďalej...

 

 

      Slovenské elektrárne a.s. poskytli finančný dar SOŠ Handlová

Podpísaním zmluvy so Slovenskými elektrárňami, a.s. a poskytnutím finančného daru bolo umožnené Strednej odbornej škole, Lipová 8, Handlová začať realizovať projekt „Prezentácia obnoviteľných zdrojov energie hravou a demonštračnou formou“.

Projekt nadväzuje na predchádzajúce aktivity školy zamerané na podporu technického vzdelávania žiakov základných a stredných škôl. Rozširuje predchádzajúcu úspešnú spoluprácu v oblasti technického vzdelávania o problematiku obnoviteľných zdrojov energie, ktorá bude žiakom sprístupnená hlavne hravou a demonštračnou formou. Popri už existujúcich technických zariadeniach ako trojokruhový termický systém, fotovoltaická elektráreň a tepelné čerpadlo, projekt umožní hravou a demonštračnou formou prezentovať fyzikálne princípy a funkčnosť obnoviteľných zdrojov energie na jednoduchých modeloch – ako napr. modely fotovoltaických panelov, model veternej elektrárne poprípade prečerpávacej elektrárne. Aktivita priamo nadväzuje na predchádzajúci projekt „Podpora technického vzdelávania žiakov základných a stredných škôl“, ktorý bol už v minulom školskom roku zrealizovaný vďaka finančnému daru poskytnutému škole Slovenskými elektrárňami, a.s. Vďaka tomuto projektu sa podarilo dosiahnúť efektívnejšia spolupráca so ZŠ a hlavne skvalitniť prípravu žiakov ZŠ v oblasti technického vzdelávania.

Súčasťou projektu budú aj podporné učebné materiály a ďalšia propagácia odborného vzdelávania.

Základným cieľom projektu je prehĺbiť záujem žiakov základných ale aj stredných škôl o obnoviteľné zdroje energie a to hravou a demonštračnou formou. Taktiež je cieľom projektu viesť žiakov k úsporám elektrickej energie a prebudiť u nich kladný vzťah k životnému prostrediu.

V projekte sa počíta s účasťou minimálne 100 žiakov základných škôl, hlavne 8. a 9. ročníka a zhruba 300 žiakov technických odborov v Strednej odbornej škole Handlová.

Ukončenie projektu sa plánuje 1.júna 2017