SOŠ Handlová

 • Vážení rodičia,
  pozývame Vás na rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v termíne
  od 9.12. do 13.12.2019. 

  Presný termín pre jednotlivé triedy upresní triedny učiteľ.

   

   
 • V mesiaci november v rámci kariérového poradenstva sa uskutočnili nasledovné akcie

  • GAUDEAMUS – NITRA 5. 11. 2019
   Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania sa uskutočnil 5. – 6. 11. 2019. Ľudia v stánkoch škôl boli pripravení našim žiakom odpovedať na ich otázky. Študenti a absolventi VŠ sa radi podelili so svojimi skúsenosťami. VŠ na prednáškach predstavili od ponuky odborov, cez možnosti ubytovania až po mimoškolské aktivity. Čítať ďalej...  
  • Odborná stáž projektu Erasmus + KA1 v Írskom meste Cork
   "Medzinárodné mobility – nástroj získavania odborných skúseností"

   V termíne od 13. 10. – 26. 10. 2019 dostali vo výberovom konaní vybraní 8 žiaci 4. A triedy a 4 žiaci 3. A triedy odboru bilingválna obchodná akadémia možnosť rozšíriť si svoje teoretické, praktické odborné a najmä jazykové skúsenosti priamo na rôznych prevádzkach v druhom najväčšom írskom meste Cork, či prímestských častiach Ballincollig a Bishopstown. Väčšina žiakov pracovala pre spoločnosti, ktorých primárnym cieľom nebolo vykazovať zisk, ale ziskom z priameho predaja charitatívnym spôsobom podporiť určitú skupinu znevýhodnených ľudí. O akú konkrétnu skupinu ľudí sa jedná sa môže každý záujemca dozvedieť priamo z názvu prevádzky, alebo z propagačného materiálu umiestneného v jej vnútorných priestoroch.

   Čítať ďalej...  

      Slovenské elektrárne a.s. poskytli finančný dar SOŠ Handlová

Podpísaním zmluvy so Slovenskými elektrárňami, a.s. a poskytnutím finančného daru bolo umožnené Strednej odbornej škole, Lipová 8, Handlová začať realizovať projekt „Prezentácia obnoviteľných zdrojov energie hravou a demonštračnou formou“.

Projekt nadväzuje na predchádzajúce aktivity školy zamerané na podporu technického vzdelávania žiakov základných a stredných škôl. Rozširuje predchádzajúcu úspešnú spoluprácu v oblasti technického vzdelávania o problematiku obnoviteľných zdrojov energie, ktorá bude žiakom sprístupnená hlavne hravou a demonštračnou formou. Popri už existujúcich technických zariadeniach ako trojokruhový termický systém, fotovoltaická elektráreň a tepelné čerpadlo, projekt umožní hravou a demonštračnou formou prezentovať fyzikálne princípy a funkčnosť obnoviteľných zdrojov energie na jednoduchých modeloch – ako napr. modely fotovoltaických panelov, model veternej elektrárne poprípade prečerpávacej elektrárne. Aktivita priamo nadväzuje na predchádzajúci projekt „Podpora technického vzdelávania žiakov základných a stredných škôl“, ktorý bol už v minulom školskom roku zrealizovaný vďaka finančnému daru poskytnutému škole Slovenskými elektrárňami, a.s. Vďaka tomuto projektu sa podarilo dosiahnúť efektívnejšia spolupráca so ZŠ a hlavne skvalitniť prípravu žiakov ZŠ v oblasti technického vzdelávania.

Súčasťou projektu budú aj podporné učebné materiály a ďalšia propagácia odborného vzdelávania.

Základným cieľom projektu je prehĺbiť záujem žiakov základných ale aj stredných škôl o obnoviteľné zdroje energie a to hravou a demonštračnou formou. Taktiež je cieľom projektu viesť žiakov k úsporám elektrickej energie a prebudiť u nich kladný vzťah k životnému prostrediu.

V projekte sa počíta s účasťou minimálne 100 žiakov základných škôl, hlavne 8. a 9. ročníka a zhruba 300 žiakov technických odborov v Strednej odbornej škole Handlová.

Ukončenie projektu sa plánuje 1.júna 2017