SOŠ Handlová

Vyhodnotenie úspešnej spolupráce s SOU elektrotechnickým v Plzni

Dňa 14.2.2018 sme privítali vedenie partnerskej školy SOUe z Plzne zastúpenej riaditeľom školy Ing. Jaroslavom Černým a jeho zástupcom Bohumírom Sobotkom a vedúcu odboru školstva, mládeže a športu Plzeňského kraja JUDr. Jaroslavu Havlíčkovú. Stalo sa tak pri príležitosti desiateho výročia vzájomnej spolupráce vytvorenej s cieľom vzájomného učenia sa, výmeny skúseností na európskej úrovni a získania nových prístupov smerujúcich k vyššej kvalite odborného vzdelávania, ktorá zodpovedá potrebám trhu práce a ponúka viac príležitostí pre mladých ľudí.

Posúdenie významu tohto strategického partnerstva a dosiahnutých výsledkov sa uskutočnilo na plánovanom seminári s témou „Odborné vzdelávanie a príprava v systéme duálneho vzdelávania“. Na podujatí boli prezentované doterajšie skúsenosti obidvoch škôl s medzisektorovou odbornou prípravou na povolanie, s duálnym vzdelávaním, s možnosťami ako dosiahnuť lepšiu synergiu medzi oblasťami praktickej prípravy žiakov a svetom práce, ale tiež sa rokovalo o podpore rozvíjania kompetencií učiteľov a posilnení profilu učiteľského povolania. Dôležitým bodom programu bola dohoda o plánovaní budúcej spolupráce formou výmeny osvedčených postupov a spoločných vzdelávacích podujatí a súťaží pre žiakov aj pedagógov.

Okrem štandardných foriem spolupráce boli vyzdvihnuté aj všetky realizované formy partnerstva v medzinárodnom programe Erasmus plus v partnerských aj v mobilitných projektoch, ktorých počet už tiež presahuje desiatku.

V závere seminára sme s potešením mohli skonštatovať, že naše partnerstvo bolo pre zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy obrovským prínosom a má zmysel v ňom pokračovať aj v budúcnosti.

Ing. Mária Beňušová, zástupkyňa riaditeľa školy