SOŠ Handlová

 • ZENIT v elektronike

  Dňa 17.10.2019 sa konalo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo 10 súťažiacich v kategórii B – študenti 1. a 2. ročníka.

  Súťažiaci po absolvovaní testu z elektroniky navrhovali plošný spoj podľa zadanej schémy elektronického obvodu. Tento návrh realizovali na PC pomocou programu EAGLE.

  Čítať ďalej...  
 • Stáž grafikov vo Wrexhame

  Šiesti študenti II. B triedy odboru grafik digitálnych a vyučujúca odborných informatických predmetov Ing. Alena Kubová sa v termíne od 13.10.2019 do 26.10.2019 zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ KA1 dvojtýždňovej odbornej stáže na strednej škole Colleg Cambria vo Veľkej Británii. Program poskytol študentom výuku anglického jazyka a workshopy zamerané na odborné predmety.

  Čítať ďalej...  
 • Mladý tvorca 2019

  Začiatok novembra 2019 patril celoslovenskej výstave Mladý tvorca, ktorá sa uskutočnila v dňoch 5. - 6.11.2019 na výstavisku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra. Počas výstavy sme prezentovali najmä duálne vzdelávanie v študijnom odbore 2679 K mechanik – mechatronik, v ktorom škola pripravuje žiakov pre spoločnosti Brose Prievidza, spol. s r.o a GeWiS Slovakia s.r.o..

  Čítať ďalej...  
 • Stredoškolák - Hrdina remesla 2019

  V tradíciách treba pokračovať a aj tento rok sme sa zúčastnili výstavy Stredoškolák – hrdina remesla, ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. - 25.10.2019. Išlo už v poradí o 21. ročník výstavy stredných škôl, ktorá sa pravidelne koná v areáli výstaviska Expo Center Trenčín pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výstava vytvára ideálny priestor na propagáciu a priamu prezentáciu stredných odborných škôl a poskytuje žiakom základných škôl dôležité informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia.

  Čítať ďalej...  
 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D

  Dňa 12.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Celkovo sa zúčastnilo 18 študentov z rôznych tried našej školy. Priebeh olympiády bol bezproblémový, študenti usilovne plnili zadania.

  Na prvom mieste sa umiestnil Peter Šovčík zo 4.E, ktorý bude našu školu reprezentovať v okresnom kole v januári. Na druhom mieste sa umiestnil Boris Kupka z 2.D a na treťom mieste skončil Adam Šaray zo 4.E. Zvláštnu pochvalu si zaslúži aj Filip Štrba z 1.C, ktorý predviedol skvelý výkon v ústnej časti olympiády.

  Čítať ďalej...  

História školy

Školy, podobne ako ľudia majú svoje vlastné osudy. Raz plynú pokojne, inokedy sú nepokojné a búrlivé, tak ako sú nepokojní a búrliví študenti a učitelia.

Od 1. septembra 2007 sa začala písať história Spojenej školy v Handlovej, ktorá vznikla spojením obidvoch subjektov – Združenej strednej školy obchodu a služieb a Strednej priemyselnej školy.

Škola niesla názov Spojená škola, Lipová 8, Handlová s organizačnými zložkami Združená stredná škola obchodu a služieb, Lipová 8, Handlová a Stredná priemyselná škola, Lipová 15, Handlová. Dodatkom k platnej zriaďovacej listine sa od 1. septembra 2008 mení názov školy nasledovne: Spojená škola, Lipová 8, Handlová s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová a Stredná priemyselná škola, Lipová 15, Handlová. Ani táto zmena v názve školy však nebola konečná a od 1. marca 2009 sa mení názov organizácie, ktorý znie: Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová.

 

Každý zo subjektov, ktorý tvorí súčasnú Strednú odbornú školu, má svoju vlastnú dlhoročnú tradíciu:

Združená stredná škola obchodu a služieb

1. októbra 1948 vznikla Základná odborná škola banícka, ktorej riadením bol poverený Štefan Matuška. 1. septembra 1950 bol do tejto funkcie vymenovaný Ján Trangoš. V roku 1951 vznikali dvoj až trojročné učilištia boli budované učňovské školy štátnych pracovných záloh k 1. 9.1952.

Začína druhé obdobie rozvoja vzdelávania mládeže na banícke povolania. K 1.1.1952 bol za vedúceho učilišťa vymenovaný Jozef Kmeť. Školu viedol do 30.8.1952. K 1.septembru 1952 bol do funkcie vedúceho Baníckeho učilišťa štátnych pracovných záloh vymenovaný Ladislav Daubner, ktorý učilište riadil do 31.8.1956.

Tretie obdobie rozvoja výchovy a prípravy mládeže na robotnícke povolanie začína rokom 1957.Ešte v roku 1956 bol za vedúceho učilišťa vymenovaný Jozef Staník a organizácia bola premenovaná na Odborné učilište. V roku 1963 nahradil Jozefa Staníka vo vedúcej pozícii Ing. Stanislav Bederka. Za vedenia Štefana Jániho (1972 – 1990) dochádza k ďalšej zmene názvu školy – od 1.9.1978 sa škola premenováva na Stredné odborné učilište banícke.

Rok 1989 sa stal prelomom vo vývoji našej spoločnosti. Na základe výsledkov volieb sa k 22.1.1990 stal riaditeľom školy PhDr. Miroslav Holček. Postupný útlm baníctva na Slovensku spôsobil nezáujem o banícku profesiu. Stredné odborné učilište banícke postupne stratilo pôvodný charakter školy pripravujúcej žiakov pre vykonávanie baníckych profesií. S účinnosťou od 28. júna 1991 sa zmenil názov školy na Stredné odborné učilište Handlová a škola pôsobí ako samostatná príspevková organizácia. Už v školskom roku 1991/1992sa otvoril učebný odbor murár. Zároveň škola poskytla aj dievčatám možnosť vzdelávať sa v učebnom odbore krajčírka. Otvorili sa aj nové učebné odbory mechanik silnoprúdových zariadení a v školskom roku 1992/1993 mechanik opravár stroje a zariadenia.

Školská správa II. Banská Bystrica zriadila s účinnosťou od 1.9.1991 Dievčenskú odbornú školu, ktorá poskytla dievčatám možnosť získať vzdelanie v odbore obchod a podnikanie. Táto sa pričlenila k Strednému odbornému učilišťu Handlová, so spoločným riaditeľstvom. V rámci DOŠ sa otvoril študijný odbor obchod a podnikanie. V SOU sa o rok neskôr zriadil dvojročný učebný odbor technicko-administratívne práce. Veľmi skoro bol nahradený trojročným učebným odborom technicko-administratívny pracovník. K 1. 9. 1993 bola v priestoroch školy zriadená Obchodná akadémia, nahradila študijný odbor obchod a podnikanie.

Po období určitej dvojkoľajnosti v riadení školy Ministerstvom hospodárstva SR a Krajského úradu v Trenčíne, došlo k 1. júlu 2002 k prechodu zriaďovacej funkcie na Trenčiansky samosprávny kraj. Dňom 1.9.2003 sa zmenilo SOU a OA na základe zlúčenia na Združenú strednú školu obchodu a služieb, so sídlom Lipová 8, Handlová.

Škola sa zamerala na rozvoj informačných technológií a v školskom roku 2003/2004 začína výučbu v študijnom odbore mechanik počítačových sietí. O tento odbor pretrváva veľký záujem v celom regióne hornej Nitry až do súčasnosti.

Stredná priemyselná škola

Stredná priemyselná škola v Handlovej bola zriadená Povereníctvom školstva dňa 1. septembra 1950. Od svojho založenia škola vychovala tisíce odborníkov v oblasti baníctva, elektrotechniky a strojárstva. Študijné odbory sa menili s potrebami rozvíjajúceho sa banského a energetického priemyslu v našom regióne. Nosnými študijnými odbormi boli: hlbinné dobývanie uhlia, zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky a neskôr aj strojárstvo. Rok 1989 začal novú etapu v rozvoji Strednej priemyselnej školy. Je poznamenaný spoločenskými zmenami a zmenami ekonomického prostredia. Vznik trhu práce nás zbavil ilúzií o chronickom nedostatku pracovných síl a núti vedenie školy spolu s vyspelým pedagogickým kolektívom, ktorým škola disponuje, hľadať nové smery v rozvoji školy. Tieto dosahujeme úpravou učebných plánov a učebných osnov existujúcich študijných odborov a zavádzaním nových študijných odborov a odborných zameraní, ako je slaboprúdová elektrotechnika, technické lýceum a technické a informatické služby, čím vychádzame v ústrety požiadavkám žiakov základných škôl, ich rodičom, ako aj odberateľom našich absolventov z regiónov Prievidza, Žiar nad Hronom a iných.