SOŠ Handlová

 • ZENIT v elektronike

  Dňa 17.10.2019 sa konalo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo 10 súťažiacich v kategórii B – študenti 1. a 2. ročníka.

  Súťažiaci po absolvovaní testu z elektroniky navrhovali plošný spoj podľa zadanej schémy elektronického obvodu. Tento návrh realizovali na PC pomocou programu EAGLE.

  Čítať ďalej...  
 • Stáž grafikov vo Wrexhame

  Šiesti študenti II. B triedy odboru grafik digitálnych a vyučujúca odborných informatických predmetov Ing. Alena Kubová sa v termíne od 13.10.2019 do 26.10.2019 zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ KA1 dvojtýždňovej odbornej stáže na strednej škole Colleg Cambria vo Veľkej Británii. Program poskytol študentom výuku anglického jazyka a workshopy zamerané na odborné predmety.

  Čítať ďalej...  
 • Mladý tvorca 2019

  Začiatok novembra 2019 patril celoslovenskej výstave Mladý tvorca, ktorá sa uskutočnila v dňoch 5. - 6.11.2019 na výstavisku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra. Počas výstavy sme prezentovali najmä duálne vzdelávanie v študijnom odbore 2679 K mechanik – mechatronik, v ktorom škola pripravuje žiakov pre spoločnosti Brose Prievidza, spol. s r.o a GeWiS Slovakia s.r.o..

  Čítať ďalej...  
 • Stredoškolák - Hrdina remesla 2019

  V tradíciách treba pokračovať a aj tento rok sme sa zúčastnili výstavy Stredoškolák – hrdina remesla, ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. - 25.10.2019. Išlo už v poradí o 21. ročník výstavy stredných škôl, ktorá sa pravidelne koná v areáli výstaviska Expo Center Trenčín pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výstava vytvára ideálny priestor na propagáciu a priamu prezentáciu stredných odborných škôl a poskytuje žiakom základných škôl dôležité informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia.

  Čítať ďalej...  
 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D

  Dňa 12.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Celkovo sa zúčastnilo 18 študentov z rôznych tried našej školy. Priebeh olympiády bol bezproblémový, študenti usilovne plnili zadania.

  Na prvom mieste sa umiestnil Peter Šovčík zo 4.E, ktorý bude našu školu reprezentovať v okresnom kole v januári. Na druhom mieste sa umiestnil Boris Kupka z 2.D a na treťom mieste skončil Adam Šaray zo 4.E. Zvláštnu pochvalu si zaslúži aj Filip Štrba z 1.C, ktorý predviedol skvelý výkon v ústnej časti olympiády.

  Čítať ďalej...  

Na SOŠ v Handlovej podpísalo memorandum o spolupráci rekordne veľa podnikateľov

Dvanásta stredná odborná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a viac ako 160 zamestnávateľov je bilancia deklarujúca spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania. Memorandum o spolupráci so strednou školou v pondelok 16. marca spojilo na hornej Nitre rekordne veľa podnikateľov. Vychádzajúc z doterajšej vzájomnej spolupráce a podpory v oblasti odborného vzdelávania a prípravy bolo podpísané memorandum medzi Strednou odbornou školou Handlová, Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK), Trenčianskou regionálnou komorou SOPK, Zväzom elektrotechnického priemyslu SR, Republikovou úniou zamestnávateľov, IT asociáciou Slovenska a 20 významnými spoločnosťami a zamestnávateľmi regiónu.

Predseda TSK Jaroslav Baška, ako aj podpredseda TSK Richard Takáč, krajský poslanec Jozef Stopka, vedúca odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková, riaditeľ SOŠ Handlová Jozef Barborka, primátor Handlovej Rudolf Podoba a štatutári stavovských organizácii ako aj podnikateľskej sféry našli spoločnú reč.

Riaditeľ SOŠ Handlová Jozef Barborka v úvodných slovách vyjadril poďakovanie všetkým zamestnávateľom, s ktorými už dlhšie škola spolupracuje, za poradenstvo, materiálnu pomoc a prípravu žiakov na budúce povolanie, za ochotu ešte viac prehĺbiť spoluprácu. SOŠ v Handlovej má viac ako 60 - ročnú tradíciu a možno práve preto sa jej podarilo úspešne transformovať na modernú školu, ktorá podporuje všetky aktivity svojich pedagógov, čím vznikajú nové možnosti pre žiakov, ktorí napr. časť výučby absolvujú v zahraničí.

Milan Bugár, riaditeľ závodu Slovenské elektrárne, a.s., závod Elektrárne Nováky, Zemianske Kostoľany potvrdil, že spoločnosť je pripravená pomôcť. „Zoberieme študentov na prax, aby reálne videli, ako sa riešia problémy, ako sa hľadajú alternatívy. Život nezastavíme a je veľmi dobre, že ešte pokiaľ sú v elektrárňach skúsenejší zamestnanci, prídu k nim mladí ľudia, ktorí sa postupne zaučia do tajov výroby elektrickej energie“.

Primátor Handlovej, Rudolf Podoba, ocenil prístup TSK, ktorý zachytil určitú tendenciu vývoja školstva. Výchova odborníkov išla aj v minulosti ruka v ruke s budovaním remesla, v prípade hornej Nitry to bolo baníctvo. Horná Nitra má časy baníctva za sebou, preto je dobré sa zamyslieť nad budúcnosťou. TSK popularizuje remeslá, aktivizuje zamestnávateľov, sieťuje a počúva ich. „Vítam takéto stretnutie na pôde mesta Handlová. Sme na dlhej ceste, ktorá možno bude trvať štyri, päť rokov. Prajem našej SOŠ –ke vždy dobrých pedagógov, dobré rozhodnutia a záujem študentov o štúdium smerov, ktoré im prinesiete“, povedal k zúčastneným zamestnávateľom, zástupcom školy ako aj zriaďovateľovi.

Predseda TSK Jaroslav Baška spomenul vo svojom príhovore schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2014 o počte tried prvého ročníka stredných škôl, ktoré deklaruje podporu odborného vzdelávania, ako aj platný zákon o duálnom vzdelávaní z dielne NR SR, ktorý je prínosom pre rodičov, deti, zamestnávateľov ale aj štát, nakoľko znižuje potrebu rekvalifikácie. Informoval o úspešnom projekte Hrdina remesla, ktorého cieľom je spojiť žiakov so zamestnávateľmi a školami v Trenčianskom kraji. Portál Hrdina remesla už má za sebou dve stovky registrovaných návštevníkov a niekoľko desiatok tisíc videní. „Nachádzame sa v regióne, kde ešte stále má prevahu banícky priemysel, verím však, že sem prídu noví zamestnávatelia. Školu aktuálne navštevuje 639 žiakov, čo je takmer optimálny stav z pohľadu financovania. Úlohou nás, ako zriaďovateľa je investovať do našich škôl, či už z vlastných zdrojov, alebo z Fondov EÚ“ , doplnil predseda TSK Jaroslav Baška.

Od podpisov memoránd si trenčianska župa sľubuje lepšie pripravené deti do praxe. Ak si žiak vyberie takú školu, ktorá má podpísané memorandu, získa už počas štúdia potrebné zručnosti a zvyšuje svoje šance na získanie práce.

Stredná odborná škola v Handlovej vznikla spojením Združenej strednej školy obchodu a služieb a Strednej priemyselnej školy. Škola ponúka 3-ročné učebné odbory a 4-ročné a 5-ročné študijné odbory zamerané na techniku, elektrotechniku, mechatroniku, grafiku, ale aj bilingválne štúdium odchodnej akadémie v anglickom jazyku. Od šk. roku 2015/2016 otvára nový 4-ročný študijný odbor strojárstvo a aj nový 3-ročný učebný odbor elektromechanik - silnoprúdová technika.

Študenti SOŠ Handlová sú úspešnými riešiteľmi sieťarskej súťaže Networking Academy Games – NAG 2014. Aj počtom súťažiacich, aj výsledkami bola SOŠ Handlová najúspešnejšou strednou školou na tejto súťaži. Žiaci na SOŠ v Handlovej študujú v 2 učebných a 11 študijných odboroch a škola je jednou z 29 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Svoju spoluprácu deklarovalo svojim podpisom na memorande spolu 26 subjektov: Trenčiansky samosprávny kraj, SOŠ Handlová, Trenčianska regionálna komora SOPK, Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Republiková únia zamestnávateľov, IT Asociácia Slovenska, Regionálna televízia Prievidza s.r.o., Adra Attis, s.r.o., Agentúra Tympany, s.r.o., Alexander Hegedüs ELEKTROPLUS, Atos IT Solutions and Services s.r.o., AT&T Global Network Services Slovakia, spol. s r.o. , ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., Esta Plus, s.r.o., GeWiS Slovakia s.r.o., Hornonitrianske bane Prievidza a.s., ISSO s.r.o., Litera – ofsetová tlačiareň, MAT obaly s.r.o., Július Košík – OFSETKA, Scheuch s.r.o, SignArt, Slovenské elektrárne, a.s., SOITRON, s.r.o., THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. ,TIMES NETWORKS s.r.o.

autor: JP