SOŠ Handlová

 • ZENIT v elektronike

  Dňa 17.10.2019 sa konalo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo 10 súťažiacich v kategórii B – študenti 1. a 2. ročníka.

  Súťažiaci po absolvovaní testu z elektroniky navrhovali plošný spoj podľa zadanej schémy elektronického obvodu. Tento návrh realizovali na PC pomocou programu EAGLE.

  Čítať ďalej...  
 • Stáž grafikov vo Wrexhame

  Šiesti študenti II. B triedy odboru grafik digitálnych a vyučujúca odborných informatických predmetov Ing. Alena Kubová sa v termíne od 13.10.2019 do 26.10.2019 zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ KA1 dvojtýždňovej odbornej stáže na strednej škole Colleg Cambria vo Veľkej Británii. Program poskytol študentom výuku anglického jazyka a workshopy zamerané na odborné predmety.

  Čítať ďalej...  
 • Mladý tvorca 2019

  Začiatok novembra 2019 patril celoslovenskej výstave Mladý tvorca, ktorá sa uskutočnila v dňoch 5. - 6.11.2019 na výstavisku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra. Počas výstavy sme prezentovali najmä duálne vzdelávanie v študijnom odbore 2679 K mechanik – mechatronik, v ktorom škola pripravuje žiakov pre spoločnosti Brose Prievidza, spol. s r.o a GeWiS Slovakia s.r.o..

  Čítať ďalej...  
 • Stredoškolák - Hrdina remesla 2019

  V tradíciách treba pokračovať a aj tento rok sme sa zúčastnili výstavy Stredoškolák – hrdina remesla, ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. - 25.10.2019. Išlo už v poradí o 21. ročník výstavy stredných škôl, ktorá sa pravidelne koná v areáli výstaviska Expo Center Trenčín pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výstava vytvára ideálny priestor na propagáciu a priamu prezentáciu stredných odborných škôl a poskytuje žiakom základných škôl dôležité informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia.

  Čítať ďalej...  
 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D

  Dňa 12.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Celkovo sa zúčastnilo 18 študentov z rôznych tried našej školy. Priebeh olympiády bol bezproblémový, študenti usilovne plnili zadania.

  Na prvom mieste sa umiestnil Peter Šovčík zo 4.E, ktorý bude našu školu reprezentovať v okresnom kole v januári. Na druhom mieste sa umiestnil Boris Kupka z 2.D a na treťom mieste skončil Adam Šaray zo 4.E. Zvláštnu pochvalu si zaslúži aj Filip Štrba z 1.C, ktorý predviedol skvelý výkon v ústnej časti olympiády.

  Čítať ďalej...  

Študijné odbory

5-ročný študijný odbor

 

6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium – anglický/nemecký jazyk

 • 5-ročný študijný odbor pre žiakov 8. a 9.ročníka
 • 20 hodín cudzieho jazyka v 1. ročníku rozdelených do 5 blokov - gramatika, literatúra, sociálno-psychologický výcvik, konverzácia, odborná ekonomická príprava
 • od 2. ročníka vyučovanie v cudzom jazyku – podniková ekonomika, administratíva a korešpondencia, spoločenská komunikácia
 • od 3.ročníka vyučovanie v cudzom jazyku tovaroznalectvo
 • v 4. a 5. ročníku odborný seminár v cudzom jazyku
 • maturitná skúška - v 4. ročníku - zo slovenského jazyka , v 5. ročníku- cudzí jazyk, odborné predmety
 • možnosť urobiť si štátnice z cudzieho jazyka, úroveň jazyka C1

 

Naša škola pripravuje študentov na budúce povolanie v nasledujúcich 4-ročných študijných odboroch:

 

2682 K mechanik počítačových sietí

 • 4-ročný študijný odbor
 • odborník pre oblasť informačných technológií so zameraním na počítačové siete
 • na našej škole je do odboru mechanik počítačových sietí implementovaný medzinárodný vzdelávací program sieťových akadémií CISCO NetAcad
 • samostatná aj tímová práca
 • hardware počítačov
 • software počítačov
 • software počítačových sietí a aktívnych prvkov počítačových sietí (router, switch)
 • odborný výcvik
 • ukončenie štúdia maturitnou skúškou
 • výučný list

 

3447 K grafik digitálnych médií

 • 4-ročný študijný odbor
 • spracovanie obrazu a textu – 2D, 3D grafika
 • spracovanie sekvencií – animácie, bannery
 • elektronické publikovanie – tvorba webových stránok a elektronických publikácií
 • digitálne médiá – teória farieb, typografia, prezentácie
 • grafický dizajn digitálnych médií – návrh, úprava a výroba tlačovín
 • odborný výcvik – fotografia, digitálne spracovanie obrazových predlôh, spracovanie návrhov podľa potrieb zákazníka
 • práca s plottrom, rezačkou, laminovačkou, grafickými editormi
 • uplatnenie absolventa: tlačiarne, reprodukčné štúdiá, reklamné agentúry, polygrafický priemysel, vydavateľstvá, redakcie periodík, novín a časopisov

 

2387 M mechatronika

 • 4-ročný študijný odbor
 • spája poznatky z mechaniky, elektrotechniky, elektroniky, konštruovania (lego roboty), informatiky
 • strojárske technológie vrátane CNC systémov, technika montáží a demontáží
 • funkcia a princípy meracích a regulačných zariadení
 • princípy pneumatických a hydraulických systémov
 • riešenie konkrétnych úloh z robotiky

 

2675 M elektrotechnika

 • 4-ročný študijný odbor

odbor budúcnosti pre technicky a prakticky zameraných chlapcov s možnosťou rozšírenia vedomostí štúdiom na vysokej škole, ale aj s možnosťou priameho nástupu do zamestnania

 • elektrotechnika, elektronika, aplikovaná elektronika
 • elektrotechnické meranie, automatizácia – návrhy PLC systémov
 • telekomunikácie, oznamovacia technika
 • elektroenergetika, elektrické stroje a prístroje
 • mikroprocesorová technika - ARDUINO
 • návrh elektroinštalácie počítačom - ElProCAD
 • prax, elektrotechnická spôsobilosť

možnosť získať osvedčenie na prácu s elektrickými zariadeniami

 

3918 M technické lýceum

 • 4-ročný študijný odbor
 • pre technicky zameranú mládež s ambíciou študovať na technických vysokých školách – rozšírený počet hodín matematiky a fyziky
 • od 3. ročníka voľba špecializácie na
  • informatiku - programovanie (C, C++, Java), počítačová grafika, sieťové technológie (CISCO), technológie internetu, PHP a web ...
  • elektrotechniku - elektrotechnika, elektronika, CAD v elektrotechnike, elektrotechnická spôsobilosť, elektro-merania, inštalácie inteligentných budov...
  • strojárstvo - strojníctvo, CAD systémy, modelovanie 2D a 3D, kontrola a meranie, programovanie CNC, robotika ...
  • ekonomiku - ekonomika, účtovníctvo, ekonomický softvér , administratíva a manažment výrobného podniku
 • Maturitná skúška z odborných predmetov vo forme realizácie a obhajoby Ročníkového projektu podľa výberu žiaka.
 • Moderne vybavené učebne pre vyučovanie odborných predmetov.

 

 

2318 M – Strojárstvo 

Absolvent strojárstva ovláda a pozná:

 • princípy kinematiky a dynamiky
 • konštrukciu a činnosť spaľovacích motorov
 • konštrukciu, účelnosť a bezpečnosť zdvíhacích a dopravných zariadení
 • prvky a funkciu tekutinových mechanizmov
 • princípy, základné prvky, prístroje a systémy automatizačnej techniky
 • projektovanie pomocou PC
 • technologické postupy s ohľadom na ekonomickosť, bezpečnosť a ekológiu
 • zhotovenie jednoduchých strojových súčiastok so správnou voľbou nástroja a podmienok opracovania
 • používanie meradiel, prístrojov a zariadení na meranie a kontrolu súčiastok
 • metódy zisťovania vlastnosti materiálov
 • princípy, prvky, prístroje a systémy automatizačnej techniky
 • automatické riadenie výrobných procesov
 • základy práce s operačnými systémami – Windows, GNU Linux
 • princípy číslicového riadenia technologických procesov
 • základy ovládania robotov a programovania CNC strojov
 • základné pojmy z ekonomiky podniku, riadenia podniku a firmy, organizáciu dielenskej výroby, mzdovú problematiku, oceňovanie a predaj hotových výrobkov, zásady hospodárnosti