SOŠ Handlová

 • Vážení rodičia,
  pozývame Vás na rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v termíne
  od 9.12. do 13.12.2019. 

  Presný termín pre jednotlivé triedy upresní triedny učiteľ.

   

   
 • V mesiaci november v rámci kariérového poradenstva sa uskutočnili nasledovné akcie

  • GAUDEAMUS – NITRA 5. 11. 2019
   Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania sa uskutočnil 5. – 6. 11. 2019. Ľudia v stánkoch škôl boli pripravení našim žiakom odpovedať na ich otázky. Študenti a absolventi VŠ sa radi podelili so svojimi skúsenosťami. VŠ na prednáškach predstavili od ponuky odborov, cez možnosti ubytovania až po mimoškolské aktivity. Čítať ďalej...  
  • Odborná stáž projektu Erasmus + KA1 v Írskom meste Cork
   "Medzinárodné mobility – nástroj získavania odborných skúseností"

   V termíne od 13. 10. – 26. 10. 2019 dostali vo výberovom konaní vybraní 8 žiaci 4. A triedy a 4 žiaci 3. A triedy odboru bilingválna obchodná akadémia možnosť rozšíriť si svoje teoretické, praktické odborné a najmä jazykové skúsenosti priamo na rôznych prevádzkach v druhom najväčšom írskom meste Cork, či prímestských častiach Ballincollig a Bishopstown. Väčšina žiakov pracovala pre spoločnosti, ktorých primárnym cieľom nebolo vykazovať zisk, ale ziskom z priameho predaja charitatívnym spôsobom podporiť určitú skupinu znevýhodnených ľudí. O akú konkrétnu skupinu ľudí sa jedná sa môže každý záujemca dozvedieť priamo z názvu prevádzky, alebo z propagačného materiálu umiestneného v jej vnútorných priestoroch.

   Čítať ďalej...  

Témy záverečných prác

odbor : Sociálno-právna činnosť

školský rok: 2019/2020

 1. Práca ústavného súdu, záruka ochrany ľudských práv
 2. Náhradná rodinná výchova - pestúnska starostlivosť, profesionálne rodiny
 3. Náhradná rodinná výchova- adopcia, medzinárodná adopcia
 4. Sociálno - právna ochrana mladistvých
 5. Syndróm CAN, problematika týraných
 6. Dlhodobá nezamestnanosť ako psychický, sociálny a ekonomický problém
 7. Starostlivosť o nezamestnaných občanov zo strany štátu
 8. Problematika sociálnej práce s rómskou komunitou
 9. Problematika utečencov v krajinách EU
 10. Pracovná a spoločenská integrácia zdravotne postihnutých (chránené dielne, kompenzácia)
 11. Starnutie populácie a jej vplyv na dôchodkový systém v SR
 12. Dôchodkové systémy- porovnanie SR s inou vybranou krajinou EU
 13. Výkon trestu odňatia slobody ako forma resocializácie, penitenciálna starostlivosť
 14. Sociálna pomoc - riešenie sociálnej a hmotnej núdze
 15. Zariadenia sociálnych služieb , sociálna starostlivosť v nich , postrehy z odbornej praxe
 16. Doplnkové dôchodkové sporenie
 17. Vývoj sobášnosti a rozvodovosti v SR
 18. Osobná asistencia, opatrovateľská služba
 19. Nemocenské poistenie
 20. Systém zdravotnej starostlivosti (zdravotné poistenie)
 21. Rodinné prídavky v systéme štátnych sociálnych dávok
 22. Pôsobnosť Sociálnej poisťovne, správne konanie
 23. Vývoj rodinného práva
 24. Sociálno-ekonomické postavenie mladých rodín, systém sociálneho zabezpečenia
 25. Drogová závislosť, pomoc zo strany štátu, reedukačné zariadenia
 26. Starostlivosť o občanov v zariadeniach sociálnych služieb; konkrétny domov dôchodcov, penzión
 27. Poskytovanie opatrovateľskej služby v systéme sociálnej starostlivosti
 28. Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb; Centrum sociálnej pomoci Humanity – Veľká Lehôtka
 29. Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb; konkrétny detský domov


Pokyny na písanie záverečnej práce