SOŠ Handlová

 • ZENIT v elektronike

  Dňa 17.10.2019 sa konalo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo 10 súťažiacich v kategórii B – študenti 1. a 2. ročníka.

  Súťažiaci po absolvovaní testu z elektroniky navrhovali plošný spoj podľa zadanej schémy elektronického obvodu. Tento návrh realizovali na PC pomocou programu EAGLE.

  Čítať ďalej...  
 • Stáž grafikov vo Wrexhame

  Šiesti študenti II. B triedy odboru grafik digitálnych a vyučujúca odborných informatických predmetov Ing. Alena Kubová sa v termíne od 13.10.2019 do 26.10.2019 zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ KA1 dvojtýždňovej odbornej stáže na strednej škole Colleg Cambria vo Veľkej Británii. Program poskytol študentom výuku anglického jazyka a workshopy zamerané na odborné predmety.

  Čítať ďalej...  
 • Mladý tvorca 2019

  Začiatok novembra 2019 patril celoslovenskej výstave Mladý tvorca, ktorá sa uskutočnila v dňoch 5. - 6.11.2019 na výstavisku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra. Počas výstavy sme prezentovali najmä duálne vzdelávanie v študijnom odbore 2679 K mechanik – mechatronik, v ktorom škola pripravuje žiakov pre spoločnosti Brose Prievidza, spol. s r.o a GeWiS Slovakia s.r.o..

  Čítať ďalej...  
 • Stredoškolák - Hrdina remesla 2019

  V tradíciách treba pokračovať a aj tento rok sme sa zúčastnili výstavy Stredoškolák – hrdina remesla, ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. - 25.10.2019. Išlo už v poradí o 21. ročník výstavy stredných škôl, ktorá sa pravidelne koná v areáli výstaviska Expo Center Trenčín pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výstava vytvára ideálny priestor na propagáciu a priamu prezentáciu stredných odborných škôl a poskytuje žiakom základných škôl dôležité informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia.

  Čítať ďalej...  
 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D

  Dňa 12.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Celkovo sa zúčastnilo 18 študentov z rôznych tried našej školy. Priebeh olympiády bol bezproblémový, študenti usilovne plnili zadania.

  Na prvom mieste sa umiestnil Peter Šovčík zo 4.E, ktorý bude našu školu reprezentovať v okresnom kole v januári. Na druhom mieste sa umiestnil Boris Kupka z 2.D a na treťom mieste skončil Adam Šaray zo 4.E. Zvláštnu pochvalu si zaslúži aj Filip Štrba z 1.C, ktorý predviedol skvelý výkon v ústnej časti olympiády.

  Čítať ďalej...  

Témy záverečných prác

odbor : Sociálno-právna činnosť

školský rok: 2018/2019

 • Práca ústavného súdu, záruka ochrany ľudských práv
 • Náhradná rodinná výchova - pestúnska starostlivosť, profesionálne rodiny
 • Náhradná rodinná výchova- adopcia, medzinárodná adopcia
 • Sociálno - právna ochrana mladistvých
 • Syndróm CAN, problematika týraných
 • Dlhodobá nezamestnanosť ako psychický, sociálny a ekonomický problém
 • Starostlivosť o nezamestnaných občanov zo strany štátu
 • Problematika sociálnej práce s rómskou komunitou
 • Problematika utečencov v krajinách EU
 • Pracovná a spoločenská integrácia zdravotne postihnutých (chránené dielne, kompenzácia)
 • Starnutie populácie a jej vplyv na dôchodkový systém v SR
 • Dôchodkové systémy- porovnanie SR s inou vybranou krajinou EU
 • Výkon trestu odňatia slobody ako forma resocializácie, penitenciálna starostlivosť
 • Sociálna pomoc - riešenie sociálnej a hmotnej núdze
 • Zariadenia sociálnych služieb , sociálna starostlivosť v nich , postrehy z odbornej praxe
 • Doplnkové dôchodkové sporenie
 • Vývoj sobášnosti a rozvodovosti v SR
 • Osobná asistencia, opatrovateľská služba
 • Nemocenské poistenie
 • Systém zdravotnej starostlivosti (zdravotné poistenie)
 • Rodinné prídavky v systéme štátnych sociálnych dávok
 • Pôsobnosť Sociálnej poisťovne, správne konanie
 • Vývoj rodinného práva
 • Sociálno-ekonomické postavenie mladých rodín, systém sociálneho zabezpečenia
 • Drogová závislosť, pomoc zo strany štátu, reedukačné zariadenia
 • Starostlivosť o občanov v zariadeniach sociálnych služieb; konkrétny domov dôchodcov, penzión
 • Poskytovanie opatrovateľskej služby v systéme sociálnej starostlivosti
 • Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb; Centrum sociálnej pomoci Humanity – Veľká Lehôtka
 • Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb; konkrétny detský domov


Pokyny na písanie záverečnej práce