SOŠ Handlová

IT Akadémia


Nový študijný odbor pre školský rok 2018/2019
pre dievčatá aj chlapcov

2561 M Informačné a sieťové technológie

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

Viac o odbore Informačné a sieťové technológie - www, video

čítaj ďalej...

 

 

Vnútorný poriadok školy

Preambula

SOŠ Handlová je výberová škola, ktorú si žiak dobrovoľne zvolil pre stredoškolské štúdium a tým sa zaväzuje riadne dochádzať do školy, je povinný riadiť sa jej pokynmi a vnútorným poriadkom. Škola zabezpečí vnútorný chod školy, efektívnu organizáciu vyučovania a súvisiacich výchovno-vzdelávacích aktivít a vytvorí podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy a priaznivú pracovnú atmosféru. Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy. Školský poriadok je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z., so zákonom č.596/2003 Z.z. a s metodickým pokynom č.21/2011 na hodnotenie žiakov stredných škôl.

Platný od 1. januára 2018

Vnútorný poriadok školy určuje základné organizačné princípy, pravidlá spolunažívania a spolupráce v škole i s verejnosťou, práva a povinnosti žiakov a zamestnancov školy. Vychádza zo základných školských dokumentov, pracovno-právnych predpisov a konkretizuje ich na podmienky školy.

Vnútorný poriadok školy obsahuje:

I. Práva a povinnosti učiteľov

Práva a povinnosti učiteľov sú obsiahnuté v pracovnej náplni a pracovnom poriadku školy.

II. Práva a povinnosti žiakov

Práva žiakov

Povinnosti žiakov

Dochádzka žiakov do školy

Správanie žiakov

Opatrenia vo výchove

 

III. Zásady spolupráce s rodičmi

Spolupráca s rodičmi

 

IV. Záverečné ustanovenie

  1. Vnútorný poriadok Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová je záväzný pre všetkých žiakov denného štúdia.
  2. Zmeny a doplnky Vnútorného poriadku školy vydáva riaditeľ školy.
  3. Súčasťou Vnútorného poriadku školy je: časový rozvrh vyučovania.
  4. Tento Vnútorný poriadok pre žiakov školy je platný od 1. januára 2018.