SOŠ Handlová

 • ZENIT v elektronike

  Dňa 17.10.2019 sa konalo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo 10 súťažiacich v kategórii B – študenti 1. a 2. ročníka.

  Súťažiaci po absolvovaní testu z elektroniky navrhovali plošný spoj podľa zadanej schémy elektronického obvodu. Tento návrh realizovali na PC pomocou programu EAGLE.

  Čítať ďalej...  
 • Stáž grafikov vo Wrexhame

  Šiesti študenti II. B triedy odboru grafik digitálnych a vyučujúca odborných informatických predmetov Ing. Alena Kubová sa v termíne od 13.10.2019 do 26.10.2019 zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ KA1 dvojtýždňovej odbornej stáže na strednej škole Colleg Cambria vo Veľkej Británii. Program poskytol študentom výuku anglického jazyka a workshopy zamerané na odborné predmety.

  Čítať ďalej...  
 • Mladý tvorca 2019

  Začiatok novembra 2019 patril celoslovenskej výstave Mladý tvorca, ktorá sa uskutočnila v dňoch 5. - 6.11.2019 na výstavisku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra. Počas výstavy sme prezentovali najmä duálne vzdelávanie v študijnom odbore 2679 K mechanik – mechatronik, v ktorom škola pripravuje žiakov pre spoločnosti Brose Prievidza, spol. s r.o a GeWiS Slovakia s.r.o..

  Čítať ďalej...  
 • Stredoškolák - Hrdina remesla 2019

  V tradíciách treba pokračovať a aj tento rok sme sa zúčastnili výstavy Stredoškolák – hrdina remesla, ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. - 25.10.2019. Išlo už v poradí o 21. ročník výstavy stredných škôl, ktorá sa pravidelne koná v areáli výstaviska Expo Center Trenčín pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výstava vytvára ideálny priestor na propagáciu a priamu prezentáciu stredných odborných škôl a poskytuje žiakom základných škôl dôležité informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia.

  Čítať ďalej...  
 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D

  Dňa 12.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D. Celkovo sa zúčastnilo 18 študentov z rôznych tried našej školy. Priebeh olympiády bol bezproblémový, študenti usilovne plnili zadania.

  Na prvom mieste sa umiestnil Peter Šovčík zo 4.E, ktorý bude našu školu reprezentovať v okresnom kole v januári. Na druhom mieste sa umiestnil Boris Kupka z 2.D a na treťom mieste skončil Adam Šaray zo 4.E. Zvláštnu pochvalu si zaslúži aj Filip Štrba z 1.C, ktorý predviedol skvelý výkon v ústnej časti olympiády.

  Čítať ďalej...  

Školská jedáleň

zmena od 1.1.2018

V školskej jedálni SOŠ Handlová je poskytované stravovanie pre študentov a zamestnancov SOŠ Handlová, Gymnázia I.Bellu Handlová, Špeciálnej ZŠ Handlová a cudzích stravníkov.

Objednávanie stravy

Stravníci majú možnosť výberu z dvoch druhov jedál. Strava sa objednáva podľa aktuálneho jedálneho lístka zverejneného na webovej stránke školy. Objednanie obedu je možné minimálne jeden vopred najneskôr do 13:00 h v školskej jedálni.

Zrušenie stravy

Odhlasovanie zo stravy je možné vykonávať deň vopred do 13:00 hod. v školskej jedálni alebo telefonicky na tel. č. 046/ 512 19 37 u vedúcej ŠJ.

Strava poskytovaná pre študentov

Stravná jednotka pondelok - piatok cena
Raňajky + desiata 6:45 - 7:45 0,71€
Obedy 11:00 - 13:00 1,49€
Večera 18:00 - 18:30 1,15€

 Strava poskytovaná pre zamestnancov

Cena obeda - 2,60€ s DPH, zamestnanec si hradí 1,05€.

Strava poskytovaná pre cudzích stravníkov

Cena obeda - 2,60€

Platby žiakov za stravu

Forma platby:

Žiaci platia za stravu prevodným príkazom alebo trvalým príkazom na účet ŠJ. Platba musí byť pripísaná na účet ŠJ k 25. dňu v mesiaci za stravu na ďalší mesiac.
Žiak po preukázaní sa úhradou stravného si vyzdvihne stravné lístky u vedúcej ŠJ. Vyúčtovanie stravného žiakov je k 31.1. a k 30.6.

Termín platby:

do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca (august - máj)

Účet školskej jedálne (IBAN) SK70 8180 0000 0070 0050 6281
Suma 29,00€ / mesiac
Variabilný symbol rodné číslo žiaka (bez lomítka)
Konštantný symbol 0308
Správa pre prijímateľa priezvisko a meno stravníka, trieda

 

Kontakt

Lenhartová Ľubica, vedúca školskej jedálne
Mináriková Stanislava, prevádzkový zamestnanec školskej jedálne
tel.: 046 512 19 37