SOŠ Handlová

 • Vážení rodičia,
  pozývame Vás na rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v termíne
  od 9.12. do 13.12.2019. 

  Presný termín pre jednotlivé triedy upresní triedny učiteľ.

   

   
 • V mesiaci november v rámci kariérového poradenstva sa uskutočnili nasledovné akcie

  • GAUDEAMUS – NITRA 5. 11. 2019
   Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania sa uskutočnil 5. – 6. 11. 2019. Ľudia v stánkoch škôl boli pripravení našim žiakom odpovedať na ich otázky. Študenti a absolventi VŠ sa radi podelili so svojimi skúsenosťami. VŠ na prednáškach predstavili od ponuky odborov, cez možnosti ubytovania až po mimoškolské aktivity. Čítať ďalej...  
  • Odborná stáž projektu Erasmus + KA1 v Írskom meste Cork
   "Medzinárodné mobility – nástroj získavania odborných skúseností"

   V termíne od 13. 10. – 26. 10. 2019 dostali vo výberovom konaní vybraní 8 žiaci 4. A triedy a 4 žiaci 3. A triedy odboru bilingválna obchodná akadémia možnosť rozšíriť si svoje teoretické, praktické odborné a najmä jazykové skúsenosti priamo na rôznych prevádzkach v druhom najväčšom írskom meste Cork, či prímestských častiach Ballincollig a Bishopstown. Väčšina žiakov pracovala pre spoločnosti, ktorých primárnym cieľom nebolo vykazovať zisk, ale ziskom z priameho predaja charitatívnym spôsobom podporiť určitú skupinu znevýhodnených ľudí. O akú konkrétnu skupinu ľudí sa jedná sa môže každý záujemca dozvedieť priamo z názvu prevádzky, alebo z propagačného materiálu umiestneného v jej vnútorných priestoroch.

   Čítať ďalej...  

Školská jedáleň

zmena od 1.1.2018

V školskej jedálni SOŠ Handlová je poskytované stravovanie pre študentov a zamestnancov SOŠ Handlová, Gymnázia I.Bellu Handlová, Špeciálnej ZŠ Handlová a cudzích stravníkov.

Objednávanie stravy

Stravníci majú možnosť výberu z dvoch druhov jedál. Strava sa objednáva podľa aktuálneho jedálneho lístka zverejneného na webovej stránke školy. Objednanie obedu je možné minimálne jeden vopred najneskôr do 13:00 h v školskej jedálni.

Zrušenie stravy

Odhlasovanie zo stravy je možné vykonávať deň vopred do 13:00 hod. v školskej jedálni alebo telefonicky na tel. č. 046/ 512 19 37 u vedúcej ŠJ.

Strava poskytovaná pre študentov

Stravná jednotka pondelok - piatok cena
Raňajky + desiata 6:45 - 7:45 0,71€
Obedy 11:00 - 13:00 1,49€
Večera 18:00 - 18:30 1,15€

 Strava poskytovaná pre zamestnancov

Cena obeda - 2,60€ s DPH, zamestnanec si hradí 1,05€.

Strava poskytovaná pre cudzích stravníkov

Cena obeda - 2,60€

Platby žiakov za stravu

Forma platby:

Žiaci platia za stravu prevodným príkazom alebo trvalým príkazom na účet ŠJ. Platba musí byť pripísaná na účet ŠJ k 25. dňu v mesiaci za stravu na ďalší mesiac.
Žiak po preukázaní sa úhradou stravného si vyzdvihne stravné lístky u vedúcej ŠJ. Vyúčtovanie stravného žiakov je k 31.1. a k 30.6.

Termín platby:

do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca (august - máj)

Účet školskej jedálne (IBAN) SK70 8180 0000 0070 0050 6281
Suma 29,00€ / mesiac
Variabilný symbol rodné číslo žiaka (bez lomítka)
Konštantný symbol 0308
Správa pre prijímateľa priezvisko a meno stravníka, trieda

 

Kontakt

Lenhartová Ľubica, vedúca školskej jedálne
Mináriková Stanislava, prevádzkový zamestnanec školskej jedálne
tel.: 046 512 19 37