SOŠ Handlová

IT Akadémia


Nový študijný odbor pre školský rok 2018/2019
pre dievčatá aj chlapcov

2561 M Informačné a sieťové technológie

Od 1.9.2018 otvárame na SOŠ Handlová nový, informatický, študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie. Ponúkame ho pre Teba v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami priemyslu a trhu práce.

Viac o odbore Informačné a sieťové technológie - www, video

čítaj ďalej...

 

 

Školská jedáleň

zmena od 1.1.2018

V školskej jedálni SOŠ Handlová je poskytované stravovanie pre študentov a zamestnancov SOŠ Handlová, Gymnázia I.Bellu Handlová, Špeciálnej ZŠ Handlová a cudzích stravníkov.

Objednávanie stravy

Stravníci majú možnosť výberu z dvoch druhov jedál (z personálnych dôvodov sa dočasne varí len jedno jedlo). Strava sa objednáva podľa aktuálneho jedálneho lístka zverejneného na webovej stránke školy. Objednanie obedu je možné minimálne jeden vopred najneskôr do 13:00 h v školskej jedálni.

Zrušenie stravy

Odhlasovanie zo stravy je možné vykonávať deň vopred do 13:00 hod. v školskej jedálni alebo telefonicky na tel. č. 046/ 512 19 37 u vedúcej ŠJ.

Strava poskytovaná pre študentov

Stravná jednotka pondelok - piatok cena
Raňajky + desiata 6:45 - 7:45 0,71€
Obedy 11:00 - 13:00 1,49€
Večera 18:00 - 18:30 1,15€

 Strava poskytovaná pre zamestnancov

Cena obeda - 2,60€ s DPH, zamestnanec si hradí 1,05€.

Strava poskytovaná pre cudzích stravníkov

Cena obeda - 2,60€

Platby žiakov za stravu

Forma platby:

Žiaci platia za stravu prevodným príkazom alebo trvalým príkazom na účet ŠJ. Platba musí byť pripísaná na účet ŠJ k 25. dňu v mesiaci za stravu na ďalší mesiac.
Žiak po preukázaní sa úhradou stravného si vyzdvihne stravné lístky u vedúcej ŠJ. Vyúčtovanie stravného žiakov je k 31.1. a k 30.6.

Termín platby:

do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca (august - máj)

Účet školskej jedálne (IBAN) SK70 8180 0000 0070 0050 6281
Suma 29,00€ / mesiac
Variabilný symbol rodné číslo žiaka (bez lomítka)
Konštantný symbol 0308
Správa pre prijímateľa priezvisko a meno stravníka, trieda

 

Kontakt

Lenhartová Ľubica, vedúca školskej jedálne
Mináriková Stanislava, prevádzkový zamestnanec školskej jedálne
tel.: 046 512 19 37